วิธีการจูงใจพนักงานให้มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร

การจูงใจพนักงานให้มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร หัวหน้างานควรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการจูงใจพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ หาสิ่งจูงใจให้พนักงานมีความพึงพอใจในการทำงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพของตนเอง

การจูงใจด้วยผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือน หรือการเลื่อนตำแหน่งงาน อาจได้ผลในระยะเวลาเพียงสั้น ๆ เท่านั้น เพราะหากมีองค์กรอื่นเสนอผลตอบแทนที่มากกว่า พนักงานย่อมรับข้อเสนอนั้นด้วยเช่นกัน ฉะนั้น วิธีการจูงใจพนักงานให้มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งประกอบด้วยหลายวิธี ดังนี้

  1. การสื่อสาร นอกจากหัวหน้างานจะมีหน้าที่มอบหมายงานให้ลูกน้องแล้ว ควรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากลูกน้องเพื่อนำมาคิดและแก้ไขปัญหาร่วมกันด้วย
  2. เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ พนักงานแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ฉะนั้นการส่งเสริมให้พนักงานได้ใช้ความสามารถในด้านที่ถนัด จะทำให้เกิดความภาคภูมิใจ และทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่
  3. มอบหมายงานที่มีความท้าทายอยู่เสมอ การมอบหมายงานที่แปลกใหม่และท้าทายความสามารถของพนักงาน เป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการทำงาน ให้พนักงานได้ลองทำสิ่งใหม่ ๆ และได้เรียนรู้งานนอกเหนือจากเดิมอีกด้วย
  4. ความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อพนักงานทั้งองค์กรเกิดความรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว ความทุ่มเท ความซื่อสัตย์จงรักภักดี และปรารถนาให้องค์กรเจริญก้าวหน้าก็จะตามมา
  5. บริหารอย่างโปร่งใส หากองค์กรไม่มีความยุติธรรม และจริยธรรมที่ดีในการทำงานแล้ว อาจทำให้พนักงานรู้สึกไม่ดีต่อองค์กร ไม่ให้ความเคารพและความซื่อสัตย์อีกต่อไป
  6. ผลักดันให้พนักงานใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ การส่งเสริมให้พนักงานฝึกการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในองค์กร เป็นการเพิ่มความรู้ และความสามารถเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  7. ควรมีสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบุคลากรในองค์กร และเป็นการกระตุ้นให้พนักงานกล้าคิด กล้าแสดงความสามารถในการพัฒนาองค์กรต่อไปในอนาคต

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ : https://th.jobsdb.com/th-th/articles/

Spread the love