สุดยอดการเป็นวิทยากร 

TRAIN THE TRAINER

13-14 พ.ค. 2567

หลักการและเหตุผล

ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาครั้งใหญ่ ความรู้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้องค์กรเติบโตและยั่งยืน บุคลากรจึงเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะทำหน้าที่พัฒนาทั้งระบบด้วยความรู้ที่สั่งสมมา หน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรสำคัญจึงกลายเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้บุคลากรถูกเติมเต็มด้วยองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นระบบ ในการเติมความรู้บางครั้งก็ต้องใช้คำปรึกษาและการแก้ประเด็นในความเข้าใจเพื่อให้แตกฉานในข้อมูล การพัฒนาฝึกอบรมจึงกลายเป็นต้นน้ำของการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การชี้วัดที่เป็นรูปธรรมนับตั้งแต่การคัดเลือกเนื้อหาการพัฒนา การวางแผน การเตรียมความพร้อม การเลือกเครื่องมือของผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอน หากจะกล่าวว่าผลลัพธ์จะดีหรือไม่ดีนั้นเริ่มต้นและจบโดยผู้ฝึกสอนอย่างแท้จริง

หลักสูตรสร้างวิทยากรมืออาชีพนี้ เป็นหลักสูตรในการสร้างวิทยากรในองค์กร ให้สามารถถ่ายทอดงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานโดนเน้นหลักการในการนำเสนอ และศิลปะการพูดต่อหน้าชุมชน จนถึงการพัฒนาบุคลิกภาพในระหว่างการพูด และเทคนิคการเขียนหลักสูตร จนสามารถก่อให้เกิดผลสำเร็จ ในการพูดแต่ละครั้ง โดยเน้นการให้ความรู้ ตัวอย่าง และการปฏิบัติจริงของผู้เข้าร่วมเข้าร่วมรับการอบรม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการเป็นวิทยากร

ผู้เข้าอบรมได้ฝึกการพูดหน้าชุมชน และสร้างบุคลิกภาพในการพูดให้มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรม สามารถนำความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติงานได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและคุณสมบัติของผู้สอนงานที่ดี

ผู้เข้าอบรมเข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสอนงานและการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เครื่องมือและวิธีในการพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม

ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสอนงานที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถสร้างจุดเด่นในด้านบริการเพื่อตอบสนองความต้องการได้ตรงใจ

หัวข้อเนื้อหา

Day 1

ความสำคัญและหน้าที่ของการเป็นผู้ฝึกสอน Trainer

สิ่งสำคัญ การพัฒนาบุคลากรที่องค์กรต้องการ

หลักการของการเป็นวิทยากรที่ดี

วิทยากรเบื้องต้นสู่ความเป็นมืออาชีพในการนำเสนอ

การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอด

4 ข้อของการเตรียมความพร้อมก่อนการขึ้นบรรยาย

การเตรียมใจสู่การบรรยาย การเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน

หลักของการนำเสนอ

การเตรียมข้อมูลในการบรรยายและประสบการณ์เชิงถ่ายทอด

การวางแผนหลักสูตรการสอนให้เข้าใจง่าย

เทคนิคการเปิดใจให้ทุกคนพร้อมเรียนรู้ด้วยการกำหนดกิจกรรม

ศิลปะการสื่อสารอย่างได้ผล

เทคนิคการเรียกร้องความสนใจจากผู้ฟัง

พูดดี หรือ พูดไม่ดีอะไรเป็นตัววัด

สิ่งที่ไม่ควรทำในขณะพูด

การใช้น้ำเสียงในแต่ละสถานการณ์

พักเบรกรับประทานอาหารกลางวัน

การนำเสนอที่ดีและเป็นมืออาชีพ

การลดระยะห่างของผู้ฝึกสอนและผู้รับการฝึกสอน

หัวใจสำคัญของการฝึกอบรมในแต่ละกระบวนการ

การพัฒนาความเข้าใจตนเองไปสู่การเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

การวางรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

การทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้รับการฝึกสอน

การวิเคราะห์แนวทางการตอบสนองกับผู้รับการฝึกสอน

การเปรียบเทียบแนวทางการฝึกสอนแบบเก่าและการฝึกสอนแบบใหม่พักเบรก

Workshop การฝึกยกระดับความเข้าใจในการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี เพื่อเป็นการพัฒนาแนวทางความเข้าใจของตนเองให้พร้อมสำหรับการพัฒนาบุคลากร

เทคนิคการสร้างความเข้าใจ 3 รูปแบบ

ทดสอบประเมินผลรายบุคคล

สรุปการบรรยาย

Day 2

ปัญหาใหญ่กับการพัฒนาบุคลากรไม่เป็นผลสำเร็จ

การแบ่งประเภทผู้รับการฝึกสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแนวทางการฝึกสอน

บทบาทการฝึกสอนที่เหมาะสมกับแต่ละระดับ

การวางแผนการปรับตัวให้เหมาะสมกับผู้รับการฝึกสอนแต่ละระดับ

Workshop การวางแผนรูปแบบฝึกสอนแต่ละระดับให้มีความเหมาะสมเห็นผลลัพธ์

การเตรียมความพร้อมสู่การถ่ายทอดที่ทรงพลังและน่าสนใจ

4 องค์ประกอบสำคัญของความเหมาะสมในการฝึกสอน (เวลา บรรยากาศ เครื่องมือ เทคนิค)

การรับรู้และขั้นตอนของการจดจำที่ผู้ฝึกสอนต้องเข้าใจ

การจัดลำดับการย่อยเพื่อให้จำได้ง่ายและวัดผลได้

การออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในการถ่ายทอดและการสร้างความเข้าใจ

4 เครื่องมือสำคัญในการถ่ายทอดความเข้าใจ

การออกแบบเพื่อให้ข้อมูลสำคัญเข้าสู่ผู้รับการฝึกสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

การเตรียมสื่อต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกสอน

Workshop การวางรายละเอียดการบรรยายและการคัดเลือกเครื่องมือให้เกิดการเรียนรู้

และการจดจำ

การเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกสอน

องค์ประกอบสำคัญของความสำเร็จในการฝึกสอนในแต่แบบ (การแยกกลุ่มเรียนรู้แต่ละแบบเพื่อง่ายต่อการเข้าถึง)

การเตรียมตนเองให้พร้อมกับการถ่ายทอดและการติดตามผลลัพธ์

สรุปการบรรยาย

ราคา สมาชิก โอนก่อน ละ 7,000 บาท ( 2 วัน)

ราคาวันละ 3,900 บาท / ท่าน (7,800 บาท/2 วัน)

ราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม

เเถมฟรี รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

บริษัท เทสส์ เทรนนิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0105557143661

ติดต่อสอบถาม

Tel : 098-8209929 คุณกุ้ง

E-mail: inwtraining.sale@gmail.com

Line id : @Tesstraining

Facebook : tesstrainingpage

Spread the love