ยกเครื่องเรื่องการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ ด้วยระบบ KPI และ Competency : 22 กุมภาพันธ์ 2561

ในวันอบรมระหว่างเวลา 08.30-09.00 น. วิทยากรให้คำแนะนำปรึกษาในการปรับปรุงพัฒนาแบบประเมินผลงานของแต่ละองค์กรโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

“หลักสูตรที่เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคลไม่ควรพลาด ท่านจะได้เรียนทั้งแนวคิด ทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคต่าง ๆ ที่ Modern HR Professional ใช้ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานยุคใหม่จากที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง”

วิทยากร (Trainer)  :  อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการ People Develop Center
o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย
o ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคล PSPAG

o ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) : 
22 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. ลงทะเบียนเวลา 08.30 น.

สถานที่อบรม (VENUE) :

โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพ (สุขุมวิท 6) ใกล้สถานีรถไฟฟ้านานา

หลักการและเหตุผล (Rationale) : 

งค์กรของท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม

o   บุคลากรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System)

o   ไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators และ Performance Indicators ได้

o   ในการกำหนดหัวข้อประเมินผลไม่สามารถกำหนดได้ว่าอะไรคือ Key Performance Indicators อะไรคือ Performance Indicators

o   ประเมินผลว่ายากแล้ว แต่การ Feedback ยิ่งยากกว่า จะ Feedback อย่างไรให้เป็นธรรมและได้รับการยอมรับจากลูกน้อง

o   ประเมินผลแล้ว ไม่รู้จะนำผลการประเมินไปใช้เชื่อมโยงกับการพัฒนาบุลากรได้อย่างไร

หากองค์กรของท่านกำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น จนก่อให้เกิดอาการอื่นๆ ของปัญหาการจัดการตามมา อาทิเช่น การประเมินผลไม่เป็นธรรม พนักงานไม่ยอมรับผลการประเมิน หัวหน้ารู้สึกอัดอัดเวลาแจ้งผลงานลูกน้อง ขวัญกำลังใจพนักงานตกต่ำ พนักงานกลุ่ม Talent ทยอยลาออก ฯลฯ

สถาบันฝึกอบรม PEOPLE DEVELOP CENTER ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น   จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรและที่ปรึกษาที่สร้างสรรค์หลักสูตรให้ “กระชับ เข้าใจง่าย และนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง” โดยที่ผู้เข้ารับอบรมไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือ KPI รวมทั้ง Competency มาก่อน  และช่วยให้องค์กรของท่านสามารถพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงานและพัฒนาองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการกำหนดเป้าหมายและประเมินผลการปฏิบัติสมัยใหม่ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) และนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)

 ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ (Expected outcomes and benefits) : มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับ

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด และความสำคัญของกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Modern Performance Management Process)
 2. สามารถกำหนด Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมินผลงานให้สอดกับเป้าหมายองค์กรและงานที่รับผิดชอบ
 3. สามารถแยกความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators, Performance Indicators และ Competency ได้อย่างชัดเจน
 4. สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสมัยใหม่ได้ชัดเจนและเป็นธรรม ด้วย KPIs, Competency
 5. สามารถ Feedback ผลการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจนและได้รับการยอมรับ
 6. สามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการบริหารผลงานได้อย่างเป็นระบบ

 

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ (Course content) : 

ส่วนที่  1  :  ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่ (Introduction to Modern Performance Appraisal)

o  ความเชื่อมโยงของการประเมินผลการปฏิบัติงานกับระระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System : PMS)

o  6 ขั้นตอนสำคัญของระบบบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Performance Management Process)

o  เราวัด/ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่ออะไรกันหนอ ?

o  Key Performance Indicators และ Competency เครื่องมือและเกณฑ์ในการประเมินผลสมัยใหม่

o  แนวทางการกำหนดปัจจัยและน้ำหนักในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีสมัยใหม่

ส่วนที่  2  :  เทคนิคการกำหนด Key Performance Indicators (KPIs) ในการประเมินผลงาน

o  ความหมายและประเภทของ KPI

o  การกำหนด Corporate KPIs ด้วย Balance Scorecard (BSC)  เพื่อวัดผลการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร

o  แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs)

o  แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของหน่วยงาน (Functional KPIs)

o  Workshop 1 : การกำหนด Functional KPIs ของฝ่ายงานให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร (Corporate KPIs)

o  แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของตำแหน่งงาน (Position KPIs / Individual KPIs)

o  ความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กับ Performance Indicators

o  Workshop 2 : การออกแบบและเชื่อมโยง KPIs สู่การประเมินผลงาน

ส่วนที่  3  :  วิธีการกำหนดและเชื่อมโยง Competency ไปสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

o  ความหมายและประเภทของ Competency

o  ความแตกต่างระหว่าง Key Performance Indicators กับ และ Competency

o  แนวทางการกำหนด Competency ในการประเมินขีดความสามารถจาก Modern Job Description

o แนวทางการประเมินขีดความสามารถยุคใหม่ด้วย Competency แบบ 4 ระดับความสามารถที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

o ตัวอย่าง : การประเมินผลขีดความสามารถยุคใหม่ด้วย Competency แบบ 4 ระดับความสามารถ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

ส่วนที่  4  :  แนวทางในการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและได้รับการยอมรับ

o  แนวทางในการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมและได้รับการยอมรับ

o  กระบวนการในการประเมิน และ Feedback ผลการปฏิบัติงานลูกน้อง 6 ขั้นตอน

ส่วนที่  5  :  แนวทางการแจ้งผลการปฏิบัติงาน (Positive Feedback) ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงานจากลูกน้อง

o  เทคนิคการแจ้งผลงาน (Positive Feedback) แบบได้ทั้งใจ และได้ทั้งผลงานจากลูกน้อง

o  Workshop 3 : Role Play ฝึกปฏิบัติแจ้งผลงานพนักงาน 3 ประเภท

ส่วนที่  6  :  การนำผลการประเมินไปปรับใช้งานเชื่อมโยงกับ Human Resources System

o  แนวทางการเชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานกับแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

o  การเชื่อมโยง IDP กับการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)

o  แนวทางในการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ  (Career Development Strategy)

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

 • การบรรยาย
 • ประกอบการแชร์ประสบการณ์ตรง
 • การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) ในการปฏิบัติจริง
 • ประชุมระดมความคิด นำเสนอผลงาน
 • ซักถาม การแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกัน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                                     บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเองคำแนะนำในการชำระเงิน
 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
 • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน
 • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างานข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จงหวัดนนทบุรี  11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันอบรม หากยกเลิกหลังจากนั้นโปรดกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสารการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-817-7859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love