มุ่งสู่ความสำเร็จด้วยทักษะนักขายมืออาชีพ

 

วิทยากร: อาจารย์ณรงค์ มโนวชิรสรรค์

ที่ปรึกษาศูนย์ถันยรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช, วิทยากรสถาบันฝึกอบรมมากมาย,

ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

บริหารโครงการอบรม/สัมมนา เป็นวิทยากร และพัฒนาโครงการ

 

18 มกราคม 2561
09.00 – 16.00 น.
** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

  ปัจจุบันนักขายมืออาชีพ ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คู่แข่งขันในธุรกิจก็มีการปรับเปลี่ยนสินค้าและกระบวนการให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  ตลอดจนผู้บริโภคมีทางเลือกและมีความต้องการที่หลากหลายCustomer Value ดังนั้น นักขายมืออาชีพ จึงต้องเพิ่มพูนความรู้ ทักษะการขายและศิลปะการขายอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน วิธีคิด พฤติกรรมเพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดและเพิ่มรายได้ให้กับองค์กรมากขึ้น

วัตถุประสงค์

 1. ทราบและเข้าใจแนวคิดการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ
 2. เข้าใจถึงพฤติกรรมและวิธีคิด แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. เข้าใจและมีทักษะ กระบวนการขายแบบที่ปรึกษา และศิลปะในการขายเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
 4. ทราบถึงอุปสรรค และแนวทางแก้ไขในการนำเสนอเพื่อปิดการขาย

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 1.  รู้เขารู้เรา…..รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง
 • พฤติกรรมนักขายที่ประสบความสำเร็จ
 • การใส่ใจและ สิ่งที่ต้องนึกถึง “ลูกค้า”
 • เราเป็นนักขายแบบไหน? (แบบทดสอบ)
 • การวางแผนและการกำหนดเป้าหมาย
 1. Work Shop กระบวนการขาย
 • ขั้นตอนการขายและการบริการแบบที่ปรึกษา
 • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า
 • การเสนอการขาย
 • การตอบข้อโต้แย้ง และ การปิดการขาย
 • การให้บริการหลังการขาย
 1.  เป้าหมายเดียวกัน…ฝันให้ไกลไปให้ถึง
 • Team Spirit……เป้าหมายเดียวกัน
 1.  จุดไฟให้ลุกโชน…..อยู่เสมอ
 • หลักการสร้างแรงจูงใจ
 • ทักษะการสร้างแรงจูงใจส่วนบุคคล (กิจกรรม)
 • สรุปคำถาม-คำตอบ

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 18 มกราคม 2561
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00
สมาชิก HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00
พิเศษชำระภายในวันที่ 3 มกราคม 2561(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00
สมาชิก HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00
Spread the love