มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ในการมอบรางวัล Ajinomoto Award สำหรับนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

(Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher)

โดยจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิจัย พัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและนำผลงานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและสังคมไทย

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
1. ต้องมีสัญชาติไทย
2. มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารที่อยู่บนพื้นฐานของคุณภาพและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรม สามารถนำไปปรับใช้ หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมไทยโดยรวมได้อย่างชัดเจน และมีการเผยแพร่ผลงานดังกล่าว ในระยะเวลา 4 – 5 ปี ที่ผ่านมา
3. ต้องไม่เคยได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัล Ajinomoto Award มาก่อน
4. ต้องได้รับการเสนอชื่อจาก หัวหน้าหน่วยงาน / ผู้บังคับบัญชา เท่านั้น โดย 1 หน่วยงาน สามารถเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อขอรับรางวัลได้ 1 ท่าน
5. สามารถส่งผลงานเข้ามาเพื่อรับการพิจารณาได้ 1 ผลงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.fostat.org/ajinomoto-award/
โทร 02-9428528 ต่อ 105 พัชรี

Spread the love