บัญชี พา รวย รวย ด้วย บัญชี

 เจ้าของธุรกิจที่ต้องการหมดปัญหาเรื่องภาษีอากร การติดต่อสรรพกร การเลือกสำนักงานบัญชีเพราะเจ้าของธุรกิจคิดแต่เพียงว่า เรื่องของบัญชี ภาษีอากร นั้นเป็นเรื่องของสำนักงานบัญชีเลยไม่อยากเสียเวลาแต่ความจริงแล้ว นอกจากเรื่องภาษีแล้วสิ่งสำคัญที่  SME ไม่ควรมองข้าม คือ ดูงบการเงินและบัญชีในรายเดือน เพื่อเจ้าของธุรกิจจะได้รู้ถึงสถานะความเป็นจริงของธุรกิจห้เป็นอย่างเร่งด่วน เพื่อใช้ในการวิเคารห์สถานะทางการเงินและบัญชีของกิจการรวมถึงเพิ่มเติมในเนื้อหาเรื่องของทำธุรกิจแบบเจ้าของ ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะประเภทใดย่อมมีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือ ผลตอบแทนหรือกำไรที่จะได้รับ การที่ธุรกิจจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องประกอบด้วยระบบการจัดการที่ดี การขายและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการจัดการด้านบัญชีที่มีคุณภาพอีกด้วย ดังนั้น

บัญชี

  ธุรกิจที่ดี จึงต้องมีการวางระบบบัญชีที่ดี ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดเตรียมเกี่ยวกับรูปแบบเอกสารระบบบัญชีและรายงานที่มีความถูกต้องและสอดคล้องกับระบบบัญชี ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานวางระบบบัญชีของธุรกิจที่จำเป็นต้องกระทำด้วยความรู้จริง รอบคอบและรัดกุมในทุกด้านความต้องการของฝ่ายบริหาร เพื่อทำให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการมีระบบบัญชีที่ดี

บัญชี

รวย ด้วย บัญชี   

กรณีศึกษาวางระบบภาษีและภาษีอากร 

1)ความรู้ทางกฏหมายที่ผู้ทำธุรกิจต้องรู้

2)ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.1)หลักการเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.2)กิจกรรมที่อยู่ในข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.3)กิจกรรมที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.4)ผู้มีหน้าที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.5)ฐานภาษี

 2.6)อัตราภาษี

 2.7)การคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.8)ความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 2.9)บทกำหนดโทษ

 2.10)แบบคำร้องและแบบแสดงรายการ

การเงิน

3)ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 3.1)หลักการเกี่ยวกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 3.2)ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย

 3.3)หน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้

 3.4)ประเภทเงินได้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

 3.5)หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

 3.6)บทกำหนดโทษ

 3.7)แบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายประเภทต่างๆ

บัญชี

4)ภาษีเงินได้นิติบุคคล

 4.1)เข้าใจหลักการในการจัดทำงบการเงิน

 4.2)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล

 4.3)ผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

 4.4)เงินได้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

 4.5)รอบระยะเวลาบัญชีและการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี

 4.6)การยื่นแบบแสดงรายการผู้มีเงินได้กลางปีและประจำปี

 4.7)บทกำหนดโทษ

 4.8)แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ต่างๆ

บัญชี

5)กรณีศึกษาภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ที่ผู้ทำธุรกิจต้องใส่ใจ

 5.1)การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปมีหลักเกณฑ์อย่างไร

 5.2)กรณีชำระค่าบริการด้วย เงินสด, เช็ค, เช็คลงวันที่ล่วงหน้าต้องหักและปฏิบัติอย่างไร

 5.3)ไม่ได้หักหรือผู้รับเงินไม่ได้หักแก้ไขอย่างไร

 5.4)แนวทางปฏิบัติในการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย กรณีถูกหักไว้เกิน

 5.5)ค่านายหน้าคำนวณหักภาษีนะที่จ่ายอย่างไร

 5.6)ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางถือเป็นรายจ่ายอย่างไร

 5.7)ค่าน้ำมันรถ กรณีพนักงานนำรถมาใช้ถือเป็นเงินได้ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

 5.8)การจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ค่าจ้างค่าทำของต้องหักนะที่จ่ายอย่างไง

 5.9)การจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตและค่าเช่าพื่นที่เว็บซ์ต้องหักภาษีหรือไม่

 5.10)ค่าเช่า /เงินประกันการเช่าหักอย่างไรให้ถูกต้อง

 5.11)การซื้อสินค้าพร้อมขนส่งหักภาษี ณ ที่จ่าย

 5.12)จ่ายค่าบริการให้ส่วนลดเงินสด /ส่วนลดการค้าต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

 5.13)จ่ายค่าบริการไปยังต่างประเทศหักหรือไม่อย่างไร

 5.14)การให้ส่วนลดเงินสด /ส่วนลดการค้า ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่

 5.15)จ้างก่อสร้างอาคารแต่แยกสัญญารับจ้างกับซื้อวัสดุต้องหักภาษีอย่างไร

 5.16)เงินมัดจำ,เงินล่วงหน้า ,เงินประกันผลงานหักหรือไม่อย่างไร 

บัญชี

6)กรณีศึกษาภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ทำธุรกิจต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

 6.1)จุดความรับผิดทางภาษีของธุรกิจแต่ละประเภท

  6.1.1)ธุรกิจขายสินค้า

  6.1.2)ธุรกิจให้บริการ

  6.1.3)ธุรกิจขายสินค้าพร้อมบริการ

  6.1.4)ธุรกิจบริการพร้อมจัดหาสินค้า

 6.2)การจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มและยื่นแบบได้อย่างถูกต้อง

 6.3)การออกใบเพิ่มหนี้ /ใบลดหนี้

 6.4)ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณี การให้ส่วนลดเงินสด/ส่วนลดการค้า

 6.5)ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับเงินมัดจำ, เงินล่วงหน้า, เงินประกันผลงาน

 6.6)ภาษีซื้อต้องห้าม(ห้ามขอคืนแต่ถือเป็นรายจ่าย)

 6.7)ภาษีซื้อต้องห้าม(ห้ามขอคืนและไม่เป็นรายจ่าย)

 6.8)การจำหน่ายสินค้าต่ำกว่าราคาทุน ทำได้หรือไม่มีผลกระทบอย่างไร

 6.9)ภาษีซื้อจากการนำเข้าสินค้าและบริการ

 6.10)ผลกระทบกรณีสินค้าขาดหรือเกินรายงาน

 6.11)แนวปฏิบัติกรณีเลิกใช้ทรัพย์สิน

 6.12)แนวปฏิบัติในการทำลายสินค้าคงเหลือ

 6.13)ภาษีซื้อค่าไฟฟ้า /ค่าก่อสร้างโรงงานที่ระบุที่อยู่ไม่ตรงกับสถานที่ประกอบการขอคืนภาษีได้หรือไม่

บัญชี

7)กรณีศึกษาการรับรู้รายได้และรายจ่ายตามประมวลรัษฎากร

 7.1)การรับรู้รายได้ทางบัญชีและภาษีอากร

 7.1.1)การรับรู้รายได้ตามเกณฑ์สิทธิและอื่นๆ

 7.1.2)การรับรู้รายได้การขายสินค้า

 7.1.3)การรับรู้รายได้เงินมัดจำ,เงินรับล่วงหน้า

 7.1.4)การรับรู้รายได้เงินปันผลและส่วนแบ่งกำไร

 7.1.5)การรับรู้รายได้ตามมาตรา 65ทวิ ที่อาจจะถูกประเมินเพิ่มเติม

 7.2)การรับรู้จ่ายทางทางบัญชีและภาษีอากร

 7.2.1)การรับรู้รายจ่ายตามมาตรา 65ทวิ

 7.2.2)จ่ายค่าเช่าบ้านให้พนักงานถือเป็นรายจ่ายได้หรือไม่มีผลกระทบอย่างไร

 7.2.3)ค่ารักษาพยาบาล /ค่าเบี้ยประกันถือแป็นรายจ่ายต้องห้าม หรือ ไม่

 7.2.4)การรับรู้ต้นทุนทรัพย์สิน

 7.2.5)การคำนวณดอกเบี้ยเป็นต้นทุนของสินทรัพย์

 7.2.6)การคำนวณต้นทุนกองสร้างอาคาร

 7.2.7)การคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและการหักค่าเสื่อมราคาในอัตราพิเศษ

 7.2.8)การวางแผนภาษีจากการเลิกใช้ทรัพย์สินหรือทรัพย์สินที่ชำรุดเสียหาย

 7.2.9)การตัดหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชีและภาษีอากร

 7.2.10)การวางแผนเพื่อรับมือรายจ่ายต้องห้าม ตามมาตรา 65ตรี

 7.3)การวางแผนภาษีจากรายได้ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

 7.3.1)เงินปันผล

 7.3.2)รายได้จากการประกอบการอบรมเพื่อพัฒนาผีมือลูกจ้าง

 7.4)การวางแผนภาษีจาก รายจ่ายที่หักค่าใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายหักได้เพิ่ม เช่น

 7.4.1)ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือแรงงาน

 7.4.2)เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา

 7.4.3)ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกและการทำงานของคนพิการ

 7.5)จัดทำประมาณการภาษีเงินได้ และยื่นแบบ ภ.ง.ด. ไม่ให้ขาดไปเกิน 25 %

 7.6)การปรับปรุงกำไรสุทธิทางบัญชี เป็นกำไรสุทธิทางภาษี

 7.7)รายการทางบัญชีที่ต้องนำมาพิจารณาในการปรับปรุงงบการเงิน

 7.8)วิธีการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อปรับปรุงภาษีอากรหลังปรับปรุง  

บัญชีภาษี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้ประกอบการมีระบบบัญชีที่สอดคล้องกับประเภท(ลักษณะเฉพาะ)ของสถานประกอบการ

2.เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์และจัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต

3.เพื่อให้ผู้ประกอบการมีแผนการทางการเงินในรูปงบประมาณประจำปี

4.เพื่อใช้ในการอธิบายความสามารถขององค์กรและให้มีข้อมูลที่เพียงพอต่อฝ่ายบริหารในการตัดสินใจ

5.เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการจัดทำข้อมูลทางการเงิน

ประโยชน์ที่จะได้รับ

1.มีระบบบัญชีที่ถูกต้องเปิดเผยชัดเจน โปร่งใสใช้ในการวิเคราะห์ได้

2.มีแนวความคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีต้นทุนประเภทต่างๆที่ถูกต้องสอดคล้องกับกิจกรรมการผลิต

3.สถานประกอบการมีข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมทันเวลาสามารถกำหนดจุดชี้วัดสำคัญของธุรกิจ

4.สามารถติดตามควบคุม ตัดสินใจ ดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

5.พนักงานผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย

  เหมาะลำหรับ เจ้าของธุรกิจ,ทายาทเจ้าของธุรกิจ, ผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องภาษีและผู้สนใจแต่ไม่รู้เรื่องการวางแผนระบบบัญชี 

บัญชี

อ.มานพ อิ่มอุระ

​ด้วยประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

C012 รอบที่  6/1 (เต็มแล้ว)

เริ่ม วันเสาร์ที่  10 กุมภาพันธ์  2561

ถึง วันอาทิตย์ที่  11 กุมภาพันธ์  2561 

C012 รอบที่  6/2

เริ่ม วันเสาร์ที่  28 เมษายน  2561

ถึง วันอาทิตย์ที่  29 เมษายน  2561 

เวลา 08.30-16.30น

ระยะเวลาอบรม 2วัน

ค่าลงทะเบียน  2วัน 5,600บาท

คลิกดูรายละเอียด

ตารางเรียนแบบเฉพาะ

1.รายวิชา

2.ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร 

3.ธุรกิจความงาม(เครื่องสำอาง สปา น้ำหอม)

การเข้าอบรม

1.ขั้นตอนการสมัคร

2.สถานที่อบรม

การันตรี โดย

1.การรับใบประกาศนียบัตร

2.คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

3.เอกสารการอนุมัติโครงการฯ

4.รีวิว

ฝากร้านกับโครงการ

1.ธุรกิจอาหารและภัตตาคาร

2.ธุรกิจความงามฯ

สมาชิก Mini Entrepreneur Program

*ติดตามงานที่สนับสนุน*

 

บัญชี บัญชี บัญชี

Spread the love