หลักสูตรที่ 2 GURU ของ HR โคจรมาพบกัน เพื่อสร้างความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนในองค์กรด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก (Proactive Employee Relations) ในการสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) ให้บุคลากรทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs)

วันและเวลาอบรม (DATE AND TIME) :

วันที่  6  กุมภาพันธ์  2560 ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

 

สถานที่อบรม (VENUE) : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

 

วิทยากร :

1) อาจารย์ชำนาญ พิมลรัตน์

o รองประธานอาวุโส บริษัท ศูนย์กฏหมายธุรกิจอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

o ที่ปรึกษาสมาคมการจัดการงานบุคคล (PMAT)

o อดีตกรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

o ประสบการณ์ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและแรงงาน 38 ปี

2) อาจารย์ธนุเดช ธานี (อ.ต้น) 

o ปริญญาโท MBA มหาวิทยาลัยรามคำแหง

o กรรมการผู้จัดการ People Develop Center

o อดีตกรรมการ PMAT 2 สมัย

o กรรมการชมรมบริหารงานบุคคลบางพลี

o ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคล PSPAG

 

องค์กรของท่านเคยประกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหม?

 • ขาดความรู้เกี่ยวกับกฏหมายแรงงานสัมพันธ์
 • พนักงานไม่ให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการ และกิจกรรมเพิ่มผลผลิตต่างๆขององค์กร
 • Turn Over สูง
 • บรรยากาศในการทำงานมีความอึมครึม มีความหวาดระแวงไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในการบริหารงานระหว่างฝ่ายนายจ้างกับลูกจ้าง
 • พนักงานมีความขัดแย้ง มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก ขาดการประสานงาน และทำงานกันเป็นทีม
 • มีข้อร้องเรียนจากพนักงานเพิ่มมากขึ้น
 • คะแนนผลการสำรวจความพึงพอใจหรือความผูกพันในองค์กรลดลง
 • พนักงานขาดความสุข ไม่ตั้งใจทุ่มเทในการทำงาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าและบริการของเสียเพิ่มขึ้น งานผิด 
 • มีการงด O.T. และ Slow down ในการทำงานของพนักงาน 
 • มีการปล่อยข่าวลบต่อองค์กรและหัวหน้างานใน Social Media 

แล้วท่านหาทางออก หรือแก้ปัญหาอย่างไร ? ที่จะบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กรยุค 4 Gen มีการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข สนับสนุนและส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้

        หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น โดยใช้แนวทางการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก (Employee Relations) บูรณาการกับการสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement)  เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านได้รับแนวทางกึ่งสำเร็จรูป ที่สามารถนำไปปรับในการยกระดับงานแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และกลยุทธ์ในวิธีการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในยุค 4G
 3. เพื่อเป็นเสริมสร้างเทคนิคในการสร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์
 4. เพื่อเสริมสร้างทักษะการสำรวจและประเมินปัจจัยสร้างความผูกพันในยุค 4G
 5. สามารถจัดทำแผนงานแรงงานสร้างความผูกพันในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. สามารถวัดผล/ประเมินผลการบริหารงานแรงงานสัมพันธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เนื้อหาสำคัญของการอบรม (Course Outline) :

ภาคเช้า บรรยายโดย อาจารย์ชำนาญ พิมลรัตน์

ส่วนที่ 1 : แนวคิด หลักการ และกลยุทธ์ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก

 • วัตถุประสงค์ของการบริหารด้านแรงงานสัมพันธ์ (LABOR RELATIONS OBJECTIVEs)
 • 5S or 6W Strategy
 • 9 ยุทธศาสตร์สร้างเสริมแรงงานสัมพันธ
 • ER KPI
 • Workshop 1 : สร้างแผนบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร
 • 20 กรณีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดสหภาพแรงงาน (Union Vulnerability Audit)
 • UFO ยุทธศาสตร์แรงงานสัมพันธ์
 • Workshop 2 : การนำ UFO strategy ไปใช้ในองค์กร

ส่วนที่ 2 : กฏหมายแรงงานสัมพันธ์ที่นายจ้างและผู้บริหารควรรู้

ส่วนที่ 3 : วิธีการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในยุค 4G

 • ข้อคิดและข้อควรคำนึงในการบริหารงาน ER ยุค 4 Generation
 • แนวคิดคน Gen Y กับแรงงานสัมพันธ์
 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์ให้สอดรับกับวงจรธุรกิจ
 • 4Cs Change Strategy ในการบริหารแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความผูกพันในยุค 4G

ภาคบ่าย โดย อาจารย์ ธนุเดช ธานี 

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการสร้างความผูกพันในองค์กร ด้วยการบริหารแรงงานสัมพันธ์

 • การบริหารแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ (Strategic Employee Relations Management)
 • กระบวนการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ (Employee Relations Process)
 • เครื่องมือด้านแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Relations Tools for Employee Engagement)

ส่วนที่ 5 : แนวทางการสร้างความผูกพันในยุค 4G

 • ทางเลือกใหม่ในการสำรวจและประเมินปัจจัยสร้างความผูกพันในองค์กรของพนักงานทั้ง 4 Gen (Modern Employee Engagement Survey)
 • Workshop 3 : การสำรวจและประเมินปัจจัยสร้างความผูกพันในยุค 4G
 • แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement KPIs)
 • การจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในองค์กร (Employee Engagement Master Plan) ที่โดนใจผู้บริหาร และตอบโจทย์ความต้องการของพนักงาน
 • Workshop 4 : การนำผลจาก Modern Survey มากำหนด KPI และจัดทำแผนงานสร้างความผูกพันในยุค 4G
 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการบริหารแรงงานสัมพันธ์และความผูกพันในองค์กร (Key Success)

 ***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หัวหน้าแผนก นักแรงงานสัมพันธ์ และนักบริหารทรัพยากรบุคคล

วิธีการชำระค่าอบรม :

 • โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3) บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากมีค่าธรรมเนียมในการโอนเกิดขึ้น
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง

คำแนะนำในการชำระเงิน

 • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร และส่งFax สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งมาที่ 02-077-6531 หรือ Scan ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน 

ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี 11110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ

Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-077-6531

Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com
www.peopledevelop.net

Spread the love