ชื่อโครงการ:

จ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงาน: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อสถานะปัจจุบันขิงสถาปัตยกรรมองค์กรทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ ด้านแอปพลิเคชั่น ด้านข้อมูล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านความมั่นคงปลอดภัย
  2. เพื่กกำหนดกรอบของสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ ด้านแอปพลิเคชั่น ด้านข้อมูล ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านความมั่นคงปลอดภัย
  3. เพื่อวิเคราะห์ถึงความแตกต่าง ระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร
  4. เพื่กำหนดแผนการดำเนินงาน ที่ส่งผลต่อการบรรลุถึงสถาบะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร
  5. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาบในการส่งเสริมและผลักดันกรอบการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรไปสู่การขับเคลื่อนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

Link: ข้อมูลเพิ่มเติม

http://www.opsmoac.go.th/news-files-392891791105

Spread the love