ชื่อโครงการ:

จ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ พ.ศ. 2561 – 2564

หน่วยงาน: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

วันที่ประกาศ: 25 พฤษภาคม 2017

Link: ข้อมูลเพิ่มเติม

http://dep.go.th/sites/default/files/files/announcement/2560.PDF

Spread the love