ชื่อโครงการ:

งานจ้างที่ปรึกษาดำเนินการประเมินศักยภาพ ของผู้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งงานยุทธ์ศาสตร์

หน่วยงาน: ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้การประปานครหลวงมีแนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารการประปานครหลวง ประกอบด้วย คุณสมบัติของตำแหน่งต้นแบบของผู้บริหารระดับผู้ว่าการ โดยจัดให้มีวิธีการและกระบวนการประเมิน เกณฑ์การคัดเลือกและแนวทางการพัฒนาในการเพิ่มศักยภาพผู้บริหารที่ผ่านการประเมินให้ใีความพร้อมที่จะดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
  2. เพื่อให้การประปานครหลวงมีเครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารมีศักยภาพในการทำงาน มีความพร้อมในการเป็นผู้นำสำหรับการปฏิบัติงานในระดับสูงขึ้นและมีกรอบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเหมาะสม
  3. เพื่อนำผลการวิเคราะห์ประเมินสมรรถนะผู้บริหารที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดำเนินอยู่ เช่น การกำหนดแนวทางการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง การเลื่อนตำแหน่งแต่งตั้ง การพัฒนาตามทิศทางการดำเนินงานขององค์กร

งบประมาณรวม: 2,000,000 บาท

 

Link: ข้อมูลเพิ่มเติม

https://www.mwa.co.th/ewt_dl_link.php?nid=31477

Spread the love