ก้าวสู่ยุคดิจิทัล THAILAND 4.0 กับ E-Tax Invoice & E-Receipt

กำหนดการสัมมนา วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

รุ่นที่ 1 เวลา 9.00-12.00 น.

รุ่นที่ 2 เวลา 13.00-16.00 น.

ณ ห้องประชุมพระอุเทน 1 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร

หัวข้อสัมมนา

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับระบบ E-TAX

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของผู้ประกอบการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

เป็นต้น

Spread the love