ก้าวสู่ความสำเร็จงานธุรการ

THE  SUCCESSFUL  ADMINISTRATIVE  STAFFS

วัตถุประสงค์… เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานธุรการได้อย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจในระบบงานธุรการ  เห็นความสำคัญของงานธุรการ และมีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการทำงาน และทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ตามมาตรฐาน

 

เนื้อหาหลักสูตร

แนวทางการพัฒนาสู่ความสำเร็จของตนเองและทีมงาน

 • ปัจจัยแห่งความสำเร็จ- คิดสร้างสรรค์เพื่อความสำเร็จที่สูงยิ่งๆ ขึ้น

บทบาทและความสำคัญของเจ้าหน้าที่ธุรการ ในองค์กร

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ .. “กองกำลังสนับสนุนที่สำคัญของงาน”
 • หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ธุรการ

การเพิ่มประสิทธิภาพในงานธุรการ

ตามไปดูประสิทธิภาพ …. “ที่ทำอยู่นี้ดีพอแล้วหรือ…?”

 • สำรวจ และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
 • แนวคิด พิชิตความสูญเสียและสูญเปล่า ของการทำงาน
 • คำแนะนำ เพื่อการปรับปรุงการทำงาน  “SMART  CAMPAIGN”

การควบคุมในงานธุรการที่ได้ผล

เวลา – คุณภาพ – ปริมาณ – ค่าใช้จ่าย

Time – Quality – Quantity – Cost Control

ระบบการบริหารงานเอกสาร และการจัดเก็บเอกสาร

 1. องค์ประกอบของการบริหารงานเอกสาร
 2. ระบบการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ

– ปัญหาในการจัดเก็บเอกสาร

– ระบบการจัดเก็บเอกสารแบบต่างๆ

 1. ข้อแนะนำในการจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร ในงานธุรการ

 • การติดต่อและการสื่อสารภายในและภายนอกสำนักงาน
 • การเขียนบันทึก , รายงาน และเอกสารงานเขียนต่าง ๆ

การใช้โทรศัพท์อย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนการประสานงาน และการต้อนรับที่ประทับใจ

 • มารยาทและอัชฌาสัยในการใช้โทรศัพท์
 • ข้อควรระวังในการรับโทรศัพท์

การบริหารเวลาอย่างคุ้มค่า

 • อุปสรรคของการใช้เวลา และวิธีการขจัดอุปสรรคเหล่านั้น
 • การวางแผนบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ 

–  เจ้าหน้าที่ธุรการ

–  ผู้ประสานงานและปฎิบัติงานในหน่วยงาน

วิทยากร

อาจารย์ปิยาภรณ์   ประพุทธ์พิทยา อาจารย์เปรมฤดี   ปันกองงาม

____________________________________

วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561

เวลา  9.00  – 16.00  น.

สถานที่   โรงแรม my hotel CMYK

ค่าอบรม ราคาทั่วไป 3,500 บาท

(+VAT 7% = 3,745 บาท)

ราคาสมาชิก  3,000 บาท

(+ VAT 7% = 3,210 บาท)

การสำรองที่  โทรศัพท์ สถาบันฝึกอบรม MTI

0-2882-7598 , 0-2882-7519

แฟกซ์ 0-2881-3532

E-mail : info2@trainingbymotiva.com

Spread the love