การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า

 

วิทยากร: อาจารย์ ไพรัช วนัสบดีไพศาล
ปริญญาโทการตลาด ม.รามคำแหง, ปริญญาตรี โทรคมนาคม ม.เทคโนโลยีมหานคร
เป็นอาจารย์พิเศษให้กับภาครัฐ อาทิ กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงการคลัง, ศูนย์ฝึกอบรมกรุงเทพฯ,
TOT, CAT Telecom และเป็นที่ปรึกษาให้กับทั้งภาครัฐและเอกชนด้านบุคคล งานขายการตลาด บริการ
อาทิ บจก. เมืองไทยเมเนจเม้นท์, บจก. สมมาตร คอร์เปอเรท แอนส์ เซอร์วิส, บจก. น้ำนมไทย,
บจก. เอ็นเค ปริ้นติ้ง เทคโนโลยี, บจก. ปั้งง่วนหลี มีความชำนาญมากด้วยประสบการณ์ตรง

 

19 มกราคม 2561
09.00 – 16.00 น.
        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 *สถานที่จัดสัมมนาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          ธุรกิจจะเติบโตได้ จำเป็นต้องมีการขยายงานขายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าจะขยายงานขายเพิ่มขึ้นได้จะต้องมีการแสวงหาลูกค้าใหม่เพิ่มเข้ามาอยู่ตลอด ธุรกิจที่สามารถหาลูกค้าใหม่เข้ามาได้ตลอดอีกทั้งยังบริหารลูกค้าเก่าให้คงอยู่ต่อได้ จะมีการขยายการเติบโตที่สูงขึ้นเรื่อยๆและมีฐานลูกค้าที่มั่นคงให้กับธุรกิจ

          ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคต่างๆในการแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่าอย่างมีกลยุทธ์และเป็นระบบ พร้อมช่วยวิเคราะห์และคัดสรรลูกค้าที่คาดหวังต่อความสามารถในการสั่งซื้อจากลูกค้าที่คาดหวังแต่ละรายแต่ละกลุ่มให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

“มองเห็นประโยชน์ที่ได้จากลูกค้าใหม่ และเข้าใจถึงผลลัพธ์ที่ได้จากลูกค้าเก่า”

วัตถุประสงค์:

 1.  เพื่อสร้างแนวคิดในการขยายงานเพิ่มพื้นที่งานขายจากแหล่งลูกค้าใหม่
 2.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้แหล่งในการหาลูกค้าใหม่
 3.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้เทคนิคการเข้าพบลูกค้า
 4.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้การบริหารลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า


หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 1.  แนวคิดในการแสวงหาลูกค้าใหม่
 2.  ประโยชน์ของการแสวงหาลูกค้าใหม่
 3.  10 แหล่งในการหาลูกค้าใหม่
 4.  วิเคราะห์ความคิด/พฤติกรรม/ลักษณะของลูกค้าที่คาดหวัง
 5.  เกณฑ์ในการคัดสรรลูกค้าที่คาดหวังจากการแสวงหา
 6.  การบริหารรายชื่อลูกค้าที่คาดหวัง
 7.  การจัดลำดับความสำคัญในการนัดหมายก่อนหลังของลูกค้าใหม่
 8.  วิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านในการนัดหมาย
 9.  การนัดหมายลูกค้าให้เกิดประสิทธิผล
 10.  การเข้าพบลูกค้า
 11.  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าพบลูกค้า
 12.  กลยุทธ์การเข้าพบลูกค้าให้เกิดประสิทธิผล
 • ลูกค้าให้โอกาสแบบผ่านๆ
 • ลูกค้าให้โอกาสแบบตรวจสอบ
 • ลูกค้าไม่ให้โอกาสแบบผ่านๆ
 • ลูกค้าไม่ให้โอกาสแบบตรวจสอบ
 • ลูกค้ามีลำดับหลายชั้นในการขอเข้าพบ
 1.  การบริหารและกลยุทธ์การมัดใจลูกค้าใหม่
 2.  การวางแผนสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่
 3.  การสร้างเกณฑ์ประเมินลูกค้าใหม่และการวางแผนบริหารผลการประเมิน
 4.  การรักษาและบริหารลูกค้าเก่าที่มีให้อยู่กับองค์กรอย่างยาวนาน
 5.  กรณีศึกษาจากประสบการณ์ตรงของวิทยากร
 6. Workshop แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
 • ให้โจทย์การแสวงหาลูกค้าใหม่และบริหารลูกค้าเก่า
 • ผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากร ร่วมกันวิเคราะห์ความสำเร็จของแต่ละกลุ่มที่นำเสนอ
 • วิทยากรให้ผลลัพธ์ที่ได้ของเวิร์กช็อบนี้
 1.  สรุปเนื้อหาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยการวิเคราะห์จากผู้เข้ารับการอบรม
 2.  ข้อคิดฝากให้กับผู้เข้ารับการอบรม เพื่อนำกลับไปฝึกปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 19 มกราคม 2561
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00
สมาชิก HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00
พิเศษ! ชำระภายในวันที่ 4 มกราคม 2561 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00
สมาชิก HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00
Spread the love