การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค HoRenSo

รายละเอียด

หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพงานด้วยเทคนิค Horenso
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรม โนโวเทล ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ เวลา 09.00 – 16.00 น.

ข้อหัวการอบรม
o ความสำคัญปัญหาในระหว่างการทำงานที่มีผลกระทบต่อผลการปฏิบัติงาน
o วันเวลาเป็นของมีค่าต่อการทำงานตามวัฒนธรรมญี่ปุ่น
o ความสำคัญและแนวคิด HORENSO และหลักการทำงานแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่น
o 3 เสาหลัก HORENSO
o Houkuoku หมายถึง การรายงานสภาพผลการทำงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
o Renraku หมายถึง การแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานให้ผู้สั่งงาน และการติดต่อให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
o Soudun หมายถึง การปรึกษาหารือหัวหน้าหรือผู้เกี่ยวข้อง เมื่อมีอุปสรรคในการทำงาน
o หัวใจสำคัญของ HORENSO
o ตามสายบังคับบัญชา ตรงไปตรงมา เท็จจริง รวดเร็ว ครอบคลุม ทั่วถึง ราบรื่น ต่อเนื่อง ให้เกียรติ และเป็นมิตร
o การเชื่อมโยง HORENSO ไปสู่ความเป็นระบบ และความสำเร็จและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานทั่วไป ทุกแผนก ทุกฝ่าย
วิธีการอบรม
บรรยาย / Workshop

วัน/เวลา/สถานที่
วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.
โรงแรม โนโวเทล ถนนสุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ

ค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ท่านละ 3,500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 105 บาท จ่ายสุทธิ 3,395 บาท
ถ้าสมัคร 2 ท่านขึ้นไป ชำระเพียงท่านละ 3,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท จ่ายสุทธิ 2,910 บาท
(อัตรานี้ รวมเอกสาร อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ)

วิธีการสมัคร
1. สมัครได้ที่ sanuphan@gmail.com หรือแอดไลน์ 0899272797 หรือโทรศัพท์ 089-927-2797
2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /
ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง
3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้
4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้
5. ให้ผู้เข้าอบรมนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) มาให้สถาบันในวันอบรม และรับใบเสร็จรับเงินกลับไป

วิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี
ประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท
วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยกรบุคคล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

วันที่อบรม

06/16/2023

ราคา

3395

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

Email

sanuphan.b@gmail.com
Spread the love