การเขียนใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job description)ให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดผลงาน(KPI)

หัวข้อการอบรม
 

1.        ความหมายและความสำคัญของใบพรรณนาหน้าที่งาน

2.        แบบฟอร์มสมัยใหม่ของใบพรรณนาหน้าที่งาน(Job  description)

3.        หลักการสำคัญของการเขียนใบพรรณนาหน้าที่งาน

4.        การใช้ภาษาเขียนที่ถูกต้องในการเขียนใบพรรณนาหน้าที่งาน

5.        แบบฝึกหัดการฝึกใช้ภาษาเขียนสำหรับเขียนใบพรรณนาหน้าที่งาน

6.        ฝึกปฏิบัติการเขียนใบพรรณนาหน้าที่งาน (Workshop)

7.        การนำเสนอผลการเขียนใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job  description)

8.        ความหมายและความสำคัญของดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance

9.        Indicators) หรือ K.P.I

10.     หลักการสำคัญในการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน หรือ K.P.I

11.     ความสัมพันธ์ระหว่างใบพรรณนาหน้าที่งานกับ K.P.I

12.     ข้อควรระวังในการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน

13.     วิธีการเขียนใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job  description)ให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI)

14.     ฝึกปฏิบัติการเขียนใบพรรณนาหน้าที่งาน (Job  description)ให้สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI)

15.     การนำเสนอผลการเขียนใบพรรณนาหน้าที่งานของแต่ละกลุ่มให้วิทยากรพิจารณา

16.     วิทยากรให้คำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเรื่องการเขียนของแต่ละกลุ่ม

17.     วิทยากรสรุปสาระสำคัญของเนื้อหาทั้งหมด

กำหนดการ

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม  2561

วิทยากร

อ.อเนกลาภ สุทธินันท์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

HR มือเก่ามือใหม่  ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิทซอย 20

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 2,900 บาท

Spread the love