“การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตลาดสังคมผู้สูงอายุและเทคนิคการพิมพ์ (Aging Society)”


หลักการและเหตุผล/วัตถุประสงค์

การฝึกอบรมเชิงทฤษฎีและปฏิบัติการ ด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์ได้อย่างตรงจุด เติมความรู้ในด้านการเลือกใช้วัสดุในการนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์ การออกแบบและขั้นตอนการผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เทคนิคการลดขั้นตอนการทำงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการออกแบบและการผลิตบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ วิธีการนำเสนอแนวคิดในการออกแบบของตนให้น่าสนใจและดึงดูดลูกค้าหรือเจ้าของแบรนด์

วันที่จัดงานวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2560
 • 08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
 • 08.45 – 09.00 น.พิธีเปิด
 • 09.00 – 12.00 น. วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ 4.0 ออกแบบอย่างไรให้โดนใจ (Packaging Trend)”
 • 12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 15.00 น.วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์”
 • 15.00 – 17.00 น.กิจกรรม Work Shop หัวข้อ “กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”

วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560

 • 08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
 • 09.00 – 12.00 น.วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “แบรนด์และอัตลักษณ์องค์กร สำหรับสินค้าในตลาดสังคมผู้สูงอายุ (Brand and      Corporate Identity)”
 • 12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 15.00 น.วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “รู้ทันการตลาด (กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่ และการออกแบบ บรรจุภัณฑ์ให้ขายได้ทั้ง Online และ Offline)”
 • 15.00 – 17.00 น.กิจกรรม Work Shop หัวข้อ “การสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์องค์กร”

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2560 

 • 08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
 • 09.00 – 12.00 น.วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า เพื่อตลาดสังคมผู้สูงอายุ”
 • 12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 14.00 น.วิทยากรบรรยาย หัวข้อ “เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Packaging) สำหรับสินค้าเพื่อตลาดสังคมผู้สูงอายุ”
 • 14.00 – 16.00 น.กิจกรรม Work Shop หัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเพื่อตลาดผู้สูงอายุ”
 • 16.00 – 17.00 น.ตอบข้อซักถามและสรุปผลการฝึกอบรมโดยวิทยากร

( วิทยากร อาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุล : ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ ) 

หมายเหตุ : (1) วิทยากรสามารถปรับเปลี่ยนแผนการสอน หรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้เหมาะสมตามสถานการณ์

หัวข้ออบรมสัมมนา
 • “การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อตลาดสังคมผู้สูงอายุและเทคนิคการพิมพ์ (Aging Society)”
วิทยากร
 • อาจารย์พีรวงศ์ จาตุรงคกุล
 • อาจารย์สุรพงษ์ แดงผ่องศรี
 • อาจารย์คณิสร เหล่าวิวัฒน์วงศ์
คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

คุณสมบัติ

 • ผู้ประกอบการและ พนักงาน/ บุคลากร ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการ ทายาท และสมาชิกวิสาหกิจชุมชน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • นักออกแบบ และผู้สนใจ
 • นำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คของตนเองมาตลอด ในการทำกิจกรรม Workshop
สถานที่จัดงาน
 • ณ อาคารศูนย์ออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center : Thai-idc) ชั้น 2 กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กล้วยน้ำไท

ฟรีตลอดการฝึกอบรมเป็นสัมมนาฟรีของหน่วยงานราชการ หรือมหาวิทยาลัย


*กรุณาแจ้งว่าดูข้อมูลจาก www.allthaitraining.com

Spread the love