การสร้างรายงานวิเคราะห์อย่างง่ายด้วย POWER BI DESTOP

รายละเอียด

หลักการ และเหตุผล ( Principles )
เพราะข้อมูลที่ใช้ในการทารายงานเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้มานั้น ต้องนาเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่ายชัดเจน และรวดเร็วตามความต้องการของ ฝ่ายบริหาร ดังนั้นบุคลากรที่ ต้องจัดทารายงานจึงต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดทาข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆมากขึ้น ดังนั้นเครื่องมือที่ชื่อว่า “ Power BI Desktop” จึงตอบโจทย์ของบุคลากรที่ทาข้อมูลได้อย่าง ตรงตามความต้องการ

วัตถุประสงค์ ( Objectives )
1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในตัวโปรแกรม
2.เพื่อให้บุคลากรนาข้อมูลจากหลายๆที่มารวบรวมไว้เพื่อมาจัดทารายงานในแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น
3.เพื่อให้บุคคลากรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาอย่างชัดเจน

กลุ่มเป้าหมาย ( Target Participants )
1.พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2.หัวหน้าแผนก
3.ผู้จัดการแผนก
4.ผู้จัดการฝ่าย

หัวข้อหลักสูตร ( Areas Of Study )
1.รู้จักกับประโยชน์และคุณสมบัติของโปรแกรม POWER BI
2.การแปลงข้อมูลจาก EXCEL เป็น Power BI Desktop
3.จัดรูปแบบข้อมูลด้วย Power BI Desktop
4.การสร้าง Dashboard ด้วย Power BI Desktop Visualization

วิธีการฝึกอบรม ( Training Methods )
 การบรรยายให้มีส่วนร่วม (Participative Techniques)
 การฝึกปฏิบัติ (Workshop)

ประโยชน์ที่จะได้รับ ( Benefits Of Training )
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ ทราบเครื่องมือและวิธีการใช้งาน Power BI Desktop ได้
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ นาเข้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ มาวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ จัดทำรายงานได้หลายรูปแบบ ในการนาเสนองานวิเคราะห์ (กราฟแสดงผล )
 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้นำเสนอได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ

📆กำหนดการอบรม วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566
🕐เวลา 13.00 น.- 15.00 น
💻อบรมผ่านโปรแกรม Zoom
โดย อ.ธนบดี บัวแก้ว

สนใจสำรองที่นั่งกรุณา
เบอร์โทรศัพท์ 087-0718100
Email : hrdeesolution@gmail.com
Line ID: @hrdeesolution
http://www.hrdeesolution.com

วันที่อบรม

03/09/2023

 การติดต่อ

LIne ID @hrdeesolution

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love