การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

9.00 น.-16.00 น.
โรงแรมจัสมินซิตี้ สุขุมวิท 23

โดย อาจารย์ธนุเดช ธานี

ความสำคัญของการอบรม
ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เป็นสิ่งที่สำคัญมากกับทุกองค์กร เพราะจะสามารถลดปัญหาต่างๆมากมาย ที่จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการผลิตตามมามากมาย ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรสมัยใหม่จะต้องเร่งสร้างความพึงพอใจในงานให้เกิดขึ้นกับพนักงาน และสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ซึ่งจะส่งผลให้สร้างสรรค์ผลงานที่ดี มีคุณภาพ และบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างประสบผลสำเร็จ

 

เนื้อหาการเรียนรู้
  • หลักการ และแนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
  • สร้างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร แล้วพนักงาน/ฝ่ายงาน/องค์กรจะได้ประโยชน์อะไรบ้าง
  • 3 รู้ ในการเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร
  • เครื่องมือในการเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน และความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ
  • Function Matrix & Modern Job Description เครื่องมือในการปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ของพนักงาน
  • Career Path การสร้างแผนการเติบโตในสายอาชีพ
  • การสร้างความพึงพอใจในงานด้วยความรู้สึกในการเป็นเจ้าของงานของตนเอง

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าฝ่าย และพนักงานทุกคน
Spread the love