การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรและการผลิต (Overall Equipment Effectiveness : OEE) ด้วยโปรแกรม AppSheet รุ่นที่ 5

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมไทยได้เริ่มมีการฟื้นตัวจากสภาวะโควิด 19 ทำให้แต่ละอุตสาหกรรมเริ่มกลับมามียอดคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้แต่ละองค์กรกลับเข้ามาสู่การแข่งขันของแต่ละอุตสาหกรรมอีกครั้ง และดูเหมือนจะมีความเข้มข้นทางการแข่งขันมากกว่าเดิม ดังนั้นจากสภาวะการดังกล่าวพบว่ากระบวนการผลิตของแต่ละองค์กรนั้นจะเริ่มมีการนำเอาเทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่นำมาใช้ใช้ในการผลิตแทนพนักงานสูงขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะองค์กรขนาดเล็ก (SMEs) และขนาดกลางเพื่อตอบสนองความต้องการในปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น โดยหวังที่จะให้เกิดต้นทุนการผลิตที่ต่ำลงเช่นกัน จากเหตุผลดังกล่าว การประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรและการใช้ประโยชน์จากเครื่องจักรจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการประเมินดังกล่าวจะนำระบบการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเข้ามาพัฒนาสำหรับบุคคลและเครื่องจักรในบริษัท เพื่อให้พนักงานของบริษัทเข้าใจถึงระบบการชี้วัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรได้อย่างมีศักยภาพ โดยสามารถวิเคราะห์การสูญเสียที่ได้จากการวัดประสิทธิผลเครื่องจักรจนนำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงลดการสูญเสียดังกล่าว โดยที่จะส่งผลประโยชน์ในด้านต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง และความคุ้มค่าในการลงทุนเครื่องจักร และเพื่อให้กระบวนการทั้งหมดที่ได้กล่าวมาแล้วมีความชัดเจน เห็นผลได้แบบยั่งยืน หลักสูตรจึงได้พัฒนาเครื่องมือผ่าน App Sheet เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการบันทึก ตลอดจนการแสดงผล จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้กับสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุประสิทธิผลในการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์
1. เข้าใจแนวคิด และหลักการประเมินประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรอย่างถูกต้องทางด้านข้อมูลเพื่อการชี้วัด
2. เข้าใจถึงความสำคัญที่จะต้องมีการประเมินประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวน
การผลิต
3. เข้าใจผลกระทบที่เกิดจากประสิทธิผลของเครื่องจักรได้อย่างถูกต้อง
4. เข้าใจถึงหลักการวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. เข้าใจประยุกต์ใช้โปรแกรม AppSheet สำหรับประยุกต์ใช้เก็บข้อมูล และการแสดงผลประสิทธิผลโดยรวมเครื่องจักร ในรูปแบบ Dashboard

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
1. หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความสนใจเรื่องการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร และต้องการปรับปรุง
2. หน่วยงานหรือองค์กรที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ให้เป็นระบบสื่อสารแบบออนไลน์ด้วยเทคโนโลยี AppSheet
3. หน่วยงานหรือองค์กรที่มีฝ่ายงาน Maintenance ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการจัดเก็บข้อมูลการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร เพื่อการพัฒนาและต่อยอดทางด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สถานที่อบรม (Onsite หรือ Online)

ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี (Onsite)

ราคา

2,900 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

การติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อฝ่ายอบรม บริษัท ไออี บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 094-253-9194

Email

ieprosoft89@gmail.com
Spread the love