การวิเคราะห์แผนผังต้นไม้แห่งความล้มเหลว

หัวข้อ : การวิเคราะห์แผนผังต้นไม้แห่งความล้มเหลว
(Fault Tree Analysis (FTA))
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
o เข้าใจถึงกลไกของการวิเคราะห์แผนผังต้นไม้แห่งความล้มเหลว (FTA)
o สามารถนำ FTA ไปทำการวิเคราะห์ระบบและวางแผนป้องกันความล้มเหลวได้
o เข้าใจขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้
รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
▪ แนะนำหลักสูตร / FTA
▪ หลักการเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
▪ หลักการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิผล
▪ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
▪ การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยใช้เทคนิค FTA
o แนวคิด FTA
o แนวทางการวิเคราะห์ FTA
o วิธีการวิเคราะห์ต้นไม้แห่งความล้มเหลว
o ความแตกต่างของ FTA กับ FMEA
o ขั้นตอนการสร้างแผนผังต้นไม้แห่งความล้มเหลว
o ขั้นตอนการวิเคราะห์ FTA
o ตัวอย่ำง FTA
▪ การตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาโดยใช้ข้อเท็จจริง (Decision Making)
▪ การติดตามผลและการแก้ไขโดยพิจารณาจากข้อมูล
• สรุปประเด็น และอภิปราย การนำไปใช้
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน ( 6 ชั่วโมง)
ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ ทีมพัฒนาธุรกิจ ผู้จัดการ หัวหน้างาน Line Leader พนักงานของบริษัทและผู้สนใจทั่วไป
หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม
********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest
E-mail: info@chosenthebest.com http://www.chosenthebest.com

วันที่อบรม

01/27/2023

ราคา

3900

การติดต่อ

คุณเล็ก/0638466405(เบอร์เพิ่มไลน์ได้)

Email

info@chosenthebest.com
Spread the love