การวาง Concepts Business การเริ่มต้นธุรกิจ


หลักสูตร

 Business Concepts

การวางแผน Business Concepts
ด้วยวิสัยทัศน์ของเผู้บริหารแบบมืออาชีพ

  Business Concepts คือ การออกแบบวางเป้าหมาย ทิศทางในการทำธุรกิจให้ได้ตามตรงจุดมุ่งหมาย จึงมีที่มาว่าการทำธุรกิจต้องมี Concept เพื่อเป็นการวางแผนสร้างแนวทางตั้งเป้าไว้เพื่อไม่ให้หลงทางหรือสับสนในช่วงระหว่างเริ่มต้นของธุรกิจและเพื่อเป็นวางงบประมาณการลงทุนในแต่ละส่วนให้ได้ตามเวลาและตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้

  สมมุติว่าเราเป็นนักออกแบบเมนูอาหาร มีคนจ้างเราออกแบบเมนูอาหาร คำว่า “เมนูอาหาร” เพียงอย่างเดียวถือว่ายังไม่มี Concept เพราะว่าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่รู้ว่าเมนูอาหารนี้จะนำไปสู่ประเด็นอะไร มันจึงยังเป็นเมนูอาหารที่ไม่มี Business Concepts แต่ถ้าเราบอกว่า “อยากได้เมนูอาหารที่สามารถควบคุมปริมาณ รดชาติอาหาร กลิ่น ต้นทุนวัตถุดิบ ที่สามารถรองรับการขยายสาขาได้หลายสาขา” อันนี้เรียกว่ามีเป้าหมายมี Concept มีทิศทางการนำไปใช้ประโยชน์และมีคุณค่ามากกว่าเมนูทั่วไป

 นักออกแบบจึงสามารถนำความคิดที่เป็นนามธรรมสร้างให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ เริ่มจากการค้นหาข้อมูลต่างๆ เช่น มีใครเคยเมนูแบบนี้แล้วบ้างหรือมีวัตถุดิบชนิดไหนบ้างที่ทำให้ปัจจัยในการทำอาหารเปลี่ยนไปฯลฯ หรือหากจะกล่าวให้ชัดเจน อาจกล่าวได้ว่า Business Concepts คืออะไรที่เป็นนามธรรมนั่นเอง

concept

 จากตัวอย่างเราจะเป็น Business Concepts คือความคิดที่เป็นนามธรรม ที่จำกัดด้วยการใช้ประโยชน์หรือคุณค่าของมัน การที่เราบอกว่าต้องการ “เมนูอาหาร” มันจึงเป็นเพียงนามธรรมที่กว้างเกินไปจนนักออกแบบไม่สามารถคิดอะไรหรือมีทางเลือกในการออกแบบได้ ปรัชญา ก็คือ Business Concepts ทั้งหมดเพราะมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรืออาจแปลได้ว่า Concept คือ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานที่ทำให้เกิดความคิดแล่น มีทางเลือกและมีเป้าหมายชัดเจน คิดอย่างไรให้มี Concept กระบวนการคิด Business Concepts ของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเริ่มจากเขียนสิ่งต่างๆ ลงในกระดาษ มองหาความสัมพันธ์ระหว่างคำที่น่าสนใจแล้วดึงออกมาเป็น Concept บางคนคิดเป็นภาพ ลงมือสร้างภาพก่อน แล้วเอาภาพนั้นมาถอดเป็น Concept อีกที

ธุรกิจ

ดร.วิชัย เจริญธรรมานนท์

ประธานฝ่ายบริหารโครงการ 

วัตถุประสงค์

#เพื่อต้องการให้ผู้ประกอบกาสามารถมองภาพรวมทั้งหมดก่อนที่จะลงทุน

#แก้ไขปัญหาได้และแนวทางการแก้ปัญหาได้ตรงจุด

#วางแผนการทำธุรกิจและติดตามผลการทำงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้

#เพื่อให้เข้าใจถึงให้เรื่องการ วางแผนการสร้าง BRANDได้

#กำหนดกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มลูกค้าได้ตรงตาม Business Conceptsที่ตั้งไว้อย่างมีระบบตามงบประมาณที่ตั้งไว้ได้

concept

สิ่งที่คุณจะได้รับ 

 แนวทางการคิด Business Concepts

 1.จุดขายที่เป็นเอกลักษณ์

 2.การกําหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์

 3.การสร้างบุคลิกภาพในตราสินค้า

 4.การสร้างภาพพจน์ในตราสินค้า

                             และ

 5.การสร้างเรื่องราวประจําตัวสินค้า

concept

รับจำกัดไม่เกิน 30ท่าน ทุก Class

อบรมเฉพาะ วันเสาร์และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.30น.-16.30น. 

 

เริ่ม วันเสาร์ที่  17 มีนาคม 2561

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา

-.มนุษย์เงินเดือนที่อยากสร้างธุรกิจ

-.พร้อมลงทุนเงินไม่มาก

-.ผู้สนใจสร้างธุรกิจของตนเอง

-.เจ้าของที่เริ่มธุรกิจมองหาช่องทางอื่นๆ

-.นักธุรกิจที่ต้องการต่อยอดธุรกิจครอบครัว

-.ต้องการสร้างธุรกิจตัวเองได้อย่างมั่นคง

Spread the love