การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Supervisory Skills)

รายละเอียด

หลักสูตร การพัฒนาทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างาน (Supervisory Skills)
วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2566
ณ โรงแรม Novotel สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ข้อหัวการอบรม
๑. ความสำคัญและการวางตำแหน่งของ หัวหน้า ในองค์กร
๒. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของ หัวหน้า ในหน่วยงาน และฝ่ายบริหารคาดหวัง
๓. เรื่องที่คาดหวังต่อกันระหว่าง หัวหน้ากับลูกน้อง และ ลูกน้องกับหัวหน้า
๔. คุณสมบัติ ความเป็นครูเมื่อสอนงาน และการเป็นที่ปรึกษาเมื่อลูกน้องเข้าหารือ
๕. พฤติกรรม การกระทำของหัวหน้างานที่พึงระวัง
๖. จิตสำนึกและการประพฤติที่เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ที่เป็นหัวหน้างาน
๗. เทคนิค การชมเชย เมื่อลูกน้องทำดี และ ติเตือน เมื่อลูกน้องทำผิด
๘. หัวหน้างานกับการบริหารงาน การบริหารทรัพยากร และ การบริหารข้อมูล
๙. เทคนิค การมอบหมาย และ ติดตามงาน อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐. การสื่อสาร และ การประสานงานระหว่างฝ่าย ที่บรรลุผล
กลุ่มเป้าหมาย
หัวหน้างาน ผู้บังคับบัญชา หรือพนักงานที่เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน
วิธีการอบรม
บรรยาย / Workshop / ฝึกปฏิบัติ / เกม กิจกรรม
วัน/เวลา/สถานที่
• วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 9.00-16.00 น.
• โรงแรม โนโวเทล สุขุมวิท 20 กรุงเทพฯ
ค่าลงทะเบียน (สถาบันไม่ได้จดภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ท่านละ 3,500 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 105 บาท จ่ายสุทธิ 3,395 บาท
ถ้าสมัคร 2 ท่านขึ้นไป ชำระเพียงท่านละ 3,000 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 90 บาท จ่ายสุทธิ 2,910 บาท
(อัตรานี้ รวมเอกสาร อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวัน 1 มื้อ)
วิธีการสมัคร
1. สมัครได้ที่ sanuphan@gmail.com หรือแอดไลน์ 0899272797 หรือโทรศัพท์ 089-927-2797
2. แจ้งชื่อบริษัทที่จะให้ออกใบเสร็จรับเงิน / ที่อยู่ / เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / เบอร์ติดต่อ /
ชื่อผู้ประสานงาน / ชื่อผู้เข้าอบรม / ตำแหน่ง
3. เมื่อได้รับรายชื่อแล้ว ทางสถาบันจะจัดส่ง Invoice พร้อมรายละเอียดการชำระเงินมาให้
4. บริษัทฯ ชำระเงินตามวันที่ทางสถาบันกำหนดไว้
5. ให้ผู้เข้าอบรมนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) มาให้สถาบันในวันอบรม และรับใบเสร็จรับเงินกลับไป

วิทยากรผู้บรรยาย
อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรีประธานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาบุคลากร โปร สมาร์ท
วิทยากรประจำ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท.
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ซันโย เซมิคอนดัคเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
อดีต ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ยูสตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่อบรม

06/02/2023

ราคา

3395

การติดต่อ

อาจารย์สานุพันธ์ ใบศรี

Email

sanuphan.b@gmail.com
Spread the love