การประเมินผลงาน บนฐาน KPI & Competency  (Performance Appraisal)
หัวข้อการอบรม
 

1.การกำหนดเป้าหมายองค์กร จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ

  ภาพรวมการจัดทำระบบประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า และปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ

  การแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ ให้เป็นเป้าหมายองค์กร

 

2.การกำหนด KPI (Key Performance Indicator) สำคัญด้านต่างๆขององค์กร

    การทำโครงสร้างตัวชี้วัด (KPI)โครงสร้างทำกำไร เพื่อให้ KPI สอดคล้องกันทั้งองค์กร

    การกำหนด KPI สำคัญด้านต่างๆ ตามหลัก Balanced Scorecard

 

3.การกำหนด KPI หน่วยงานให้ตอบโจทย์องค์กรและสะท้อนผลงานอย่างแท้จริง

   การกระจายและมอบหมาย KPI องค์กรด้านต่างๆ สู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    การกำหนด KPI จากความคาดหวังต่อหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญของหน่วยงาน (Functional KPI)

   การกระจายและมอบหมาย KPI หน่วยงานสู่แต่ละตำแหน่งานในหน่วยงาน

 

4.การจัดทำแบบประเมินผลงานรายบุคคล (Performance Appraisal)

   หลักการกำหนดหัวข้อประเมินผลงานรายบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ (Individual Indicator)

   การกำหนดหัวข้อประเมิน Competency เชิงพัฒนาที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

§รูปแบบการทำใบประเมินผล กำหนดสัดส่วน KPI & Competency และการคำนวณเกรดผลงาน

§แนวทางการเก็บข้อมูล และกระบวนการ Implement ระบบประเมินผลงาน

§แนวทางการปรับเงินเดือนตาม Budget แบบไม่ใช้ Bell Curve และ จ่ายโบนัสจากระบบประเมินผล

 

 

รูปแบบการอบรม ทฤษฎี 35% เวิร์คช็อป 65%

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม  2561

วิทยากร

อ.ราเชนทร์ พันธุ์เวช ผุ้เชี่ยวชาญด้านการบริหารกลยุทธ์

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

HR มือเก่ามือใหม่  ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ

สถานที่จัดงาน

โรงแรมวินเซอร์ สุขุมวิทซอย 20

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ  3,900 บาท

Spread the love