การบริหารลูกค้าด้วยการสร้างและรักษาฐานลูกค้า

Strategic Customer Management

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

16 มกราคม 2561

เวลา 09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

หลักการและเหตุผล

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจอย่างรุนแรงเช่นทุกวันนี้ แนวความคิดที่ทุกคนควรต้องคำนึงถึง คือ ลูกค้าคือทรัพย์สินที่ต้องหาเพิ่มและรักษาไว้ให้งอกเงย  เนื่องจากเขาทำรายได้ให้กับองค์กรจากการซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการแนะนำบอกต่อให้คนอื่นทราบ ดังนั้น การบริหารลูกค้า จึงเป็นกลยุทธ์ที่ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างและหาลูกค้าใหม่ ขณะเดียวกันต้องมีวิธีการในการรักษาลูกค้าเก่าให้จงรักภักดีกับสินค้าและบริการ เนื่องจาก ทรัพยากรขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย พนักงานผู้ให้บริการ รวมถึงงบประมาณนั้นมีอยู่อย่างจำกัด  ความท้าทายผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน คือ จะทำอย่างไรที่จะทำให้เราสามารถบริหารลูกค้าให้อยู่กับองค์กรให้นานแสนนานบนพื้นฐานของความประทับใจต่อสินค้าและบริการ….. หลักสูตรนี้มีคำตอบ

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักขาย ทีมผู้ให้บริการ หัวหน้าทีมขาย ผู้จัดการฝ่ายบริการ รวมถึงผู้บริหารในทุกระดับ ได้เรียนรู้เทคนิค และ กระบวนการในการบริหารลูกค้าอย่างเป็นระบบ กลยุทธ์การหาลูกค้าใหม่ และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเก่าในระยะยาวเพื่อรักษาฐานลูกค้า เรียนรู้หลักเกณฑ์ในการจัดความสำคัญของลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การบริหารลูกค้าแต่ละกลุ่ม เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการและเทคนิคในการบริหารลูกค้า
 2. เพื่อเรียนรู้และกำหนดกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างและรักษาฐานลูกค้า
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในงานที่รับผิดชอบ

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

 1. กรอบแนวคิดในการบริหารลูกค้า
 • ความสำคัญของลูกค้าอยู่ที่ไหน
 1. ประเภทของลูกค้าในเชิงธุรกิจ
 • Suspects
 • Prospects
 • Customers
 • Clients
 1. แนวทางการหาลูกค้าใหม่
 2. ขั้นตอนการจัดการและบริหารลูกค้าใหม่
 • การเตรียมตัวและวางแผน
 • การเข้าพบเพื่อเสนอขาย
 • การติดตามผลและบริการหลังการขาย
 1. แนวทางการรักษาฐานลูกค้า
 • การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management)
 • รูปแบบการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 1. ขั้นตอนการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • สร้าง
 • รักษา
 • ขยาย
 • แพร่
 1. เทคนิคการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Interaction)
 • Human Touch
 • Non-Human Touch
 1. ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารลูกค้า
 2. สรุป คำถามและคำตอบ

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 16 มกราคม 2561
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00
สมาชิก HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00
พิเศษชำระภายในวันที่ 1 มกราคม 2560(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00
สมาชิก HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00
Spread the love