การบริหารช่องทางการขายModern Trade : Modern Trade Management

ความสำคัญ
การควบรวมกิจการของ 7-Eleven & Makro& Tesco Lotus, การควบรวมของTops & Familymart ,การขยายสาขาของ 7 – Elevenจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในTesco LotusและBig C
การบริหารจัดการของKey Account Managerแต่ละบริษัท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการดำเนินการจัดจำหน่ายที่พุ่งสูงลิ่ว การแข่งขันของคู่แข่ง ณ.จุดขาย
จากที่กล่าวข้างต้นคือสิ่งที่ Supplier/ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ในช่องทางModern Tradeจะต้องประสบ อะไรคือกลยุทธ์ และหลักปฏิบัติที่ควรทำ และไม่ควรทำ
หลักการในการปรับตัวเพื่อให้สามารถพัฒนาบุคคลากรของบริษัทเพื่อให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และสามารถต่อสู้กับคู่แข่งทางการค้าได้โดย ยังคงสามารถทำผลกำไรให้แก่บริษัทได้จะบริหารจัดการอย่างไรให้รอดไม่ถูกกลืน??
ควรปรับตัวอย่างไรเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค??
คนที่ทำสำเร็จเขามีการดำเนินกลยุทธ์อย่างไร??
บริษัทเราขาดขั้นตอนไหนไปถึงมียอดขายที่ย่ำแย่??
ช่องทางนี้ยังเป็นช่องทางที่ค่าใช้จ่ายสูงมาก และสร้างผลกำไรได้น้อยจริงอยู่หรือไม่??

วัตถุประสงค์ของการอบรม
ในคอรส์นี้จะเรียนรู้
1. กระบวนการ หลักการ และการเปลี่ยนแปลง ผนวกเข้ากับแนวคิดการตลาดและกลยุทธ์ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี่ การเปลี่ยนแปลงของช่องทางการตลาดModern Trade เพื่อสนองตอบความต้องการของคู่ค้า และลูกค้าผู้บริโภค เพื่อให้องค์กรของเราสามารถพัฒนาและคงอยู่อย่างเติบโตก้าวหน้าต่อไป
2. เรียนรู้กลยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ กลวิธี (Tactic)
3. รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติงาน( Workshop) เพื่อพัฒนา / แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขยายตลาดของผู้เข้าอบรม
4. พร้อมการนำเสนอและฟังคำชี้แนะจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้สามารถนำแผนงานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม

1. เข้าใจในกระบวนการ ขอบเขตของ Modern Trade
2. สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการขายประจำปี
3. รู้จักการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย
4. สามารถใช้กระบวนการในการวางแผนปฏิบัติและประเมินผลแผนงานเชิงกลยุทธ์
5. สามารถประยุกต์กระบวนการเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

หัวข้อการอบรม
1. หลักการและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ MODERN TRADE
2. ช่องทางการจัดจำหน่ายใน MODERN TRADE
3. หน้าที่ของช่องทาง MODERN TRADE
4. กระบวนการของช่องทาง MODERN TRADE
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายขาย/การตลาด/ Supply Chain ของบริษัท ที่มีต่อช่องทาง Modern Trade
6. การบริหารช่องทางการจำหน่าย HYPER/ SUPER / CVS / CASH & CARRY 7. อุปสรรคที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน
a. ยอดขายที่เปลี่ยนแปลง
b. การเปลี่ยนแปลงของช่องทางที่เป็นคู่แข่ง/Online
c. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน /Covid
d. ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น/ลดลง
e. การบริหาร/พัฒนาบุคคลกร
f. การสื่อสารในทุกช่องทางของ MODERN TRADE
8. กลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มยอดขาย
9. กลยุทธ์ด้าน Promotion
10. กลยุทธ์ด้านสินค้า
11. กลยุทธ์ด้านราคา
12. กลยุทธ์การกระจายสินค้า
13. กลยุทธ์ด้าน CRM
14. Case Study

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive / Account Executive / Marketing / Trade MKT ระดับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้จัดการฝ่าย พนักงานขาย / พนง.คอลเซ็นเตอร์ / พนง.ต้อนรับ
วิทยากร
ดร. กฤษดา นุรักษ์เข ( Dr. Kritsada Nurakkhe )

การศึกษา
•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (M. Econ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•นิติศาสตร์บัณฑิต (LL.B.)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(B.Sc.)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•Mini Master of Creative Digital Marketingจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•HR Development Certificate จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
•กรรมการผู้จัดการ :Executive Capability Development Center
( EXCAD Center Co.Ltd.)
•ทนายความ สำนักงาน กฤษดา ทนายความ
•วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อModern Trade & Traditional Trade Management ,Presentation Skill , Sales Negotiation, Sales Leadership , Trade Marketing . Development and Marketing
•ที่ปรึกษาOutsized Co.Ltd. ( Singapore)
•ที่ปรึกษาGuide Point Global Advisors ( Singapore)

ประสบการณ์ทำงานในอดีตมากกว่า 26 ปีในกลุ่มงานขาย /การตลาด
• Asst. Sales Directorบจก.บริดสโตนเซลล์ (ประเทศไทย)
• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie, onBrand )บจก.ไทยกูลิโกะ
• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand )บจก.เคซีจี คอร์ปอร์เรชั่น
• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk)บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)
• Sales Managerบจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง
• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
•นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย
•นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

วันที่อบรม

03/01/2022

ราคา

3500

การติดต่อ

EXCAD Center (Executive Capability Development Center) Tel. 096-069-6327 ( คุณ ศิริภรณ์ )

Email

excadcenter@gmail.com
Spread the love