การบริหารจัดการตามนโยบายสิทธิมนุษยชนในองค์กรธุรกิจ และบริษัทมหาชน

รายละเอียด

หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการสิทธิมนุษยชนในองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทมหาชนที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม การตระหนักเรื่องนี้และวาวนโยบายสิทธิมนุษชนที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับการนำไปสู่องค์กรแบบ ESG (Environmental, Social, and Governance) ซึ่งเป็นหลักการการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆ ดังนี้:
1. การเพิ่มมูลค่าสำหรับองค์กร:
เหตุผล: การทำงานในทิศทาง ESG ช่วยเพิ่มมูลค่าของธุรกิจโดยช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและช่วยเสริมสร้างความเชื่อถือจากลูกค้า นักลงทุน และสังคมทั้งโลก
หลักการ: การทำงานในทิศทาง ESG ไม่เพียงแต่เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นการรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนและสังคมที่แพร่หลาย
2. การเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง:
เหตุผล: การทำงานในทิศทาง ESG ช่วยสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ดีให้กับองค์กร ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและลูกค้า
หลักการ: การทำงานในทิศทาง ESG ช่วยสร้างความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง
3. การดึงดูดและรักษาบุคลากรที่ดี:
เหตุผล: การทำงานในทิศทาง ESG ช่วยในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จของธุรกิจ
หลักการ: การทำงานในทิศทาง ESG ช่วยเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้องทางกฎหมายและรับรู้ต่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับการทำงาน
4. การสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ:
เหตุผล: การทำงานในทิศทาง ESG ช่วยสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจโดยช่วยลดความเสี่ยงทางกฎหมายและสังคม
หลักการ: การทำงานในทิศทาง ESG ช่วยเสริมสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจโดยสร้างความเชื่อมั่นและความรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชนและสังคมทั้งโลก
ดังนั้น หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชนในองค์กรธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการนำไปสู่การบริหารองค์ที่ยั้งยืนแบบ ESG โดยเป็นการบูรณาการระหว่างการดำเนินงานองค์กรที่มีประสิทธิภาพและการทำงานในทิศทางที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่สามารถสร้างมูลค่าและความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับธุรกิจและสังคมโดยรวม

วัตถุประสงค์
ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจหลักการและแนวทางในการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชนในธุรกิจ
ให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในบริบทธุรกิจ

เนื้อหา/หัวข้อการอบรม
1. หลักการพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และการคำนึงการบริหารจัดการแบบยั่งยืนแบบ ESG
2. การอธิบายสิทธิมนุษยชนพื้นฐานที่สำคัญสำหรับธุรกิจ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder
3. การสำรวจกรอบกฎหมายและการปกป้องสิทธิมนุษยชนในบริบทธุรกิจ
4. การกำหนดนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทมหาชน
5. ความรับผิดชอบและการเคารพสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ
6. การเข้าใจและนำความรับผิดชอบในการเคารพสิทธิมนุษยชนไปสู่การปฏิบัติในองค์กรธุรกิจ
7. การวิเคราะห์และประยุกต์ความรับผิดชอบในกรณีศึกษาต่างๆ
8. การป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
9. การระบุและการประเมินความเสี่ยงต่อองค์กรจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน
10. การพัฒนาและปรับปรุงแผนป้องกันและแก้ไขสิทธิมนุษยชน
11. นำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
12. การอธิบายและนำแนวปฏิบัติที่ดีทางด้านสิทธิมนุษยชนไปปรับใช้ในองค์กรธุรกิจ
13. การวิเคราะห์และการแก้ไขภาวะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนในธุรกิจ

** หลักสูตรดังกล่าวสามารถจัดอบรมภายในองค์กรได้ **

สถานที่อบรม  

โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23

ราคา

3500

การติดต่อ

คุณตุ๊ก

Email

hrdeesolution@gmail.com
Spread the love