การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ด้วย CRM

Customer Relationship Management

 

วิทยากร: อาจารย์ณรงค์ มโนวชิรสรรค์
ที่ปรึกษา   ศูนย์ถันยรักษ์  โรงพยาบาลศิริราช, วิทยากรสถาบันฝึกอบรมมากมาย,
ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
บริหารโครงการอบรม/สัมมนา เป็นวิทยากร และพัฒนาโครงการ

17 มกราคม 2561

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

                          *สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

ในโลกของธุรกิจความสำเร็จในอดีตอาจไม่สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันหรืออนาคตได้  องค์กรต้องมีกลยุทธ์ และวิธีการในการรักษาลูกค้าหลัก และช่วงชิงลูกค้ารายสำคัญ จากคู่แข่งขันและรักษาลูกค้าเหล่านั้นไว้ให้อยู่กับเราให้นานที่สุด นั่นคือ กุญแจสำคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจอยู่รอดได้ในยุคที่มีการแข่งขันที่รุนแรงและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

          การรักษาลูกค้าชั้นดีให้อยู่กับท่านที่สำคัญองค์กรต้องมีระบบการบริหารงานการตลาดด้วยเทคโนโลยี (Information Technology) โดยเฉพาะการเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า (Database) การสร้างตราสินค้า (BRAND) การสื่อสารกับลูกค้าอยู่สม่ำเสมอเพื่อสร้างสายสัมพันธ์ ตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า ที่สำคัญความรู้ความสามารถของบุคคลากรต้องมีจิตสำนึกในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าให้ดีที่สุด ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้า (Word of Mouth) และผูกมัดใจให้อยู่กับเราตลอดไป (Customer Value)

วัตถุประสงค์

  1.  เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ในเรื่องการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
  2.  การสร้าง การรักษาลูกค้า (Customer Retention) การกำหนดจุดสัมผัส (Touch points)
  3.  เพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับลูกค้าและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

  1. สามารถอธิบายและเข้าใจความสำคัญการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management) กับธุรกิจในปัจจุบัน
  2. ทราบและเข้าใจ Model: องค์ประกอบของ CRM
  3. ทราบและเข้าใจเทคโนโลยีที่เหมาะสม Electronics) กับการเก็บรักษาลูกค้า (Retention)
  4. สามารถใช้ CRM ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ประเภท
  5. สามารถกำหนดโปรแกรมเพื่อการสร้างความสัมพันธ์ (Action)
  6. สามารถกำหนดการประเมินการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
  7. สามารถกำหนดขั้นตอนการบริหารประสบการณ์ลูกค้า (Touch points)

 

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด        

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 17 มกราคม 2561
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00
สมาชิก HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00
พิเศษชำระภายในวันที่ 2 มกราคม 2561(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00
สมาชิก HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00
Spread the love