Effective Process Management Program

โปรแกรมการบริหารกระบวนการอย่างเปี่ยมประสิทธิผล

Effective Process Management Program
“สร้างและออกแบบ Process งานที่มีประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าที่แท้จริง รวมถึงการเรียนรู้การสมดุลอุปสงค์และอุปทาน ด้วยแผนการขายและแผนปฏิบัติ”

Process Mapping : How to Create Work Flow and Work Improvement

หลักสูตรฝึกอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

ในหลักสูตรนี้จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification & Waste Elimination การพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานนั้น นอกจากเรื่องคนแล้ว เรื่องกระบวนการทำงานและระบบงานนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด หากองค์กรใดมองหาความสำเร็จในเรื่องประสิทธิภาพงาน การลดความสูญเสียที่เป็นปัญหาอันไม่น่าจะเกิดขึ้น ทั้งในด้านทรัพยากร งบประมาณ และเวลา องค์กรนั้นก็จำเป็นจะต้องมีระบบงานและกระบวนการทำงานที่ดี และเปี่ยมคุณค่า การสร้าง Process Mapping จะมีส่วนช่วยอย่างมากในเป้าหมายที่กล่าวมา และในหลักสูตรนี้ก็จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง และวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือในการจัดการกระบวนการและการดำเนินการ
 2. เรียนรู้ที่จะสร้าง Process Mapping และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ
เนื้อหาการอบรม
 • ความหมายของกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ Process Definition and Process Mapping แนะนำเกี่ยวกับกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ
 • การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream
 • การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification and Waste Elimination
 • การพัฒนาการไหลของงานและกระบวนงาน โดยการหาข้อจำกัด(Constrain) ของระบบและการขจัดข้อจำกัดให้หมดไปอย่างถาวร Flow & Process Improvement and Constrain Reduction
 • การสร้างให้ระบบและกระบวนการสามารถเสร็จสิ้นในเวลาเลขเดี่ยวเพื่อให้ระบบเกิดความกระชับ Single Minute Exchange of Customer (SMEC)
 • Workshop การฝึกปฏิบัติการในการหากระบวนการสร้างคุณค่าและการทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ทุกระดับในสายงานต่างๆและผู้ที่สนใจศึกษา

Instructor:
ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ดูรายละเอียด

Date & Venue:
วันที่ 31 มกราคม 2561
โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)
ดูรายละเอียด

S&OP: Sales and Operation Planning

หลักสูตรฝึกอบรม : การวางแผนการขายและปฏิบัติการ

จากสภาพการแข่งขันที่รุนแรง และการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน แผนเชิงปฏิบัติการที่บูรณาการ ยิ่งทวีความสำคัญมากขึ้นต่อองค์กร สมาชิกในหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องร่วมกันการวางแผน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนพร้อมต่อการตัดสินใจ อาทิเช่น ข้อมูลความต้องการของลูกค้า ข้อมูลความสามารถในการผลิต ตลอดจนข้อมูลสินค้าคงคลังที่บริษัทมีอยู่ เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้หากสามารถนำเสนอให้อยู่ในรายงานเดียว จะสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้คือการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ การวางแผนการขายและการปฏิบัติการคือกระบวนการทางธุรกิจที่ช่วยให้บริษัท รักษาสมดุลของอุปสงค์อุปทานในภาพรวม ซึ่งเป็นแนวคิดแบบบูรณาการสมัยใหม่ ที่ได้มีวางแผนกลยุทธ์ แล้วนำมาสู่การนำไปปฏิบัติ แผนงานต่าง ๆ ขององค์กรที่ถูกจัดทำขึ้นในแต่ละหน่วยงาน จะถูกนำมาบูรณาการเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนการตลาด แผนการขาย แผนการผลิต แผนการจัดหา แผนกำลังคน แผนการปฏิบัติการ และแผนการจัดส่ง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สินค้าไปถึงมือลูกค้าตามความต้องการ การดำเนินการดังกล่าวนี้ จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อหน่วยงานต่าง ๆ มีการสื่อสารระหว่างกันให้เข้าใจเป็นอย่างดีด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าแผนการขายและปฏิบัติการ แผนการขายและปฏิบัติการ (Sales and Operation Planning หรือ S&OP) เป็นเครื่องมือการจัดการแบบบูรณาการที่จับต้องได้มากที่สุดเครื่องมือหนึ่ง S&OP เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อและสร้างสมดุลระหว่างการวางแผนอุปสงค์ (Demand Planning) และ การวางแผนเชิงปฏิบัติการ (Operation Planning) ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในกระบวนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างแผนการขายและการปฏิบัติการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ปฏิบัติ Workshop กระบวนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเอากระบวนการวางแผนการขายและการปฏิบัติการ ไปใช้ในองค์กรของตนเองได้
เนื้อหาการอบรม
 • วิวัฒนาการของ Integrated Business Management
 • การวางแผนการขายและปฏิบัติการ (Sales and Operation Planning: S&OP) คืออะไร?
 • ประโยชน์ของ S&OP
 • บทบาทของผู้บริหารใน S&OP
 • องค์ประกอบของ S&OP
 • กระบวนการเตรียมข้อมูล S&OP
 • การพยากรณ์ยอดขาย (Sales Forecasting)
 • ตารางการผลิตหลัก (Master Scheduling)
 • ทำความเข้าใจ S&OP Spreadsheet
 • การประชุม S&OP ประจำเดือน
 • ขั้นตอนการนำ S&OP ไปใช้
 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของกระบวนการ S&OP
 • อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการใช้งาน S&OP ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
นักการตลาด นักบริหารระดับต่าง ๆ นักธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจศึกษา
Spread the love