การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ

*** เน้นการฝึกปฏิบัติ และ การทำ Workshop***

 

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

18 มกราคม 2561

09.00 – 16.00 น.

** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมผู้ให้บริการ ช่างเทคนิค พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานประสานงานบริการ พนักงานสนับสนุนการขาย ได้เรียนรู้เทคนิคในการเข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น เรียนรู้การจัดการกับลูกค้า ระดมสมองทำกิจกรรมประยุกต์การสร้างบริการหลังการขายให้ตรงใจลูกค้า รวมถึงการแก้ปัญหาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าโกรธ เมื่อจบการอบรม ผู้เข้าสัมมนาจะสามารถประยุกต์และต่อยอดความรู้ด้านการให้บริการอย่างเป็นเลิศได้ด้วยตนเอง

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบหลักการยุทธวิธีและเทคนิคด้านการบริการหลังการขาย อย่างเป็นระบบ
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม/สัมมนา:

 1. ความสำคัญของการบริการหลังการขาย ในมุมมองของลูกค้า และ ธุรกิจ
 2. ความต้องการ และ ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อการบริการหลังการขาย
 3. การบริการหลังการขายอย่างเป็นระบบ
 4. กระบวนการทำงาน
 5. ขั้นตอนการให้บริการลูกค้า
 6. มาตรฐานการทำงาน
 7. เอกสารในการบริการหลังการขาย
 8. การเตรียมตัวก่อนไปให้บริการลูกค้า
 9. การพัฒนาพนักงานบริการ
 10. การอ่านและเข้าใจลูกค้า
 11. การสร้างความยืดหยุ่นให้กับลูกค้า
 12. ทักษะในการฟัง
 13. ทักษะการพูดอย่างมีศิลปะ
 14. การควบคุมอารมณ์ ไม่ปล่อยใจไปตามความต้องการของลูกค้า
 15. การพัฒนาความรู้และความชำนาญ
 16. การสร้างการยอมรับจากลูกค้า เพื่อสร้างความร่วมมือให้มากที่สุด
 17. ศิลปะการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า กรณีลูกค้าเรียกร้องมากๆ
 18. การพัฒนาทีม
 19. การแบ่งงานระหว่างทีมงาน
 20. การประสานงาน ระหว่างทีมงาน กรณีที่แยกกันทำงาน
 21. การบริหารความขัดแย้ง
 22. การสอนงานให้แก่กัน
 23. การสร้างขวัญและกำลังใจร่วมกัน
 24. การระบายความเครียด
 25. เรียนรู้มารยาทและลักษณะท่าทางในการให้บริการ (Posture)
 26. เทคนิคการแก้ปัญหาเมื่อลูกค้าโกรธ (Customer Complaint Management)
 27. สรุป คำถามและคำตอบ- เทคนิคเพิ่มเติมตามที่ผู้เข้าอบรมต้องการเรียนรู้

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 18 มกราคม 2561
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 3,900.00 273.00 117.00 4,056.00 4,173.00
สมาชิก HIPO 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00
พิเศษชำระภายในวันที่ 3 มกราคม 2561(โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 3,700.00 259.00 111.00 3,848.00 3,959.00
สมาชิก HIPO 3,400.00 238.00 102.00 3,536.00 3,638.00
Spread the love