Process Mapping : How to Create Work Flow and Improvement

หลักสูตรฝึกอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานที่มีประสิทธิภาพ

Process Mapping : How to Create Work Flow and Improvement
เรียนรู้ขั้นตอนการสร้าง Process Mapping ด้วยการหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า และการพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Process Mapping : How to Create Work Flow and Work Improvement

หลักสูตรฝึกอบรม : การทำ Process Mapping เพื่อสร้างผังงานและเพิ่มพูนประสิทธิภาพงาน

ร้าง Process Mapping การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification & Waste Elimination การพัฒนาการไหลของงานและวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงานนั้น นอกจากเรื่องคนแล้ว เรื่องกระบวนการทำงานและระบบงานนั้นก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวด หากองค์กรใดมองหาความสำเร็จในเรื่องประสิทธิภาพงาน การลดความสูญเสียที่เป็นปัญหาอันไม่น่าจะเกิดขึ้น ทั้งในด้านทรัพยากร งบประมาณ และเวลา องค์กรนั้นก็จำเป็นจะต้องมีระบบงานและกระบวนการทำงานที่ดี และเปี่ยมคุณค่า การสร้าง Process Mapping จะมีส่วนช่วยอย่างมากในเป้าหมายที่กล่าวมา และในหลักสูตรนี้ก็จะแนะนำขั้นตอนการสร้าง และวิธีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือในการจัดการกระบวนการและการดำเนินการ
  2. เรียนรู้ที่จะสร้าง Process Mapping และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในงาน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ
เนื้อหาการอบรม
  • ความหมายของกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ Process Definition and Process Mapping แนะนำเกี่ยวกับกระบวนการและการใช้แผนที่กระบวนการ
  • การหาการไหลของงานและกระบวนการสร้างคุณค่าหรือสายธารคุณค่า Flow of work and Value Stream
  • การหาความสูญเปล่าในกระบวนการและการขจัดความสูญเปล่าในกระบวนการ Waste Identification and Waste Elimination
  • การพัฒนาการไหลของงานและกระบวนงาน โดยการหาข้อจำกัด(Constrain) ของระบบและการขจัดข้อจำกัดให้หมดไปอย่างถาวร Flow & Process Improvement and Constrain Reduction
  • การสร้างให้ระบบและกระบวนการสามารถเสร็จสิ้นในเวลาเลขเดี่ยวเพื่อให้ระบบเกิดความกระชับ Single Minute Exchange of Customer (SMEC)
  • Workshop การฝึกปฏิบัติการในการหากระบวนการสร้างคุณค่าและการทำให้เกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรนี้เหมาะกับ
ทุกระดับในสายงานต่างๆและผู้ที่สนใจศึกษา
Spread the love