การทำงานเป็นทีมเชิงรุก เพื่อความสำเร็จองค์กร (Proactive Teamwork for Corporate Success) : 27 กุมภาพันธ์ 2561

 

 วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช  ธานี (อ.ต้น)

o กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม People Develop Center

o วิทยากรและที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

o อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

o ที่ปรึกษาชมรมการบริหารงานบุคคลเพชรเกษม-สมุทรสาคร PSPAG

 

วันสัมมนา : 15 กุมภาพันธ์ 2561

 

สถานที่สัมมนา : โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (สุขุมวิทซอย 6)

 

หลักการและเหตุผล :

ากท่านและองค์กรของท่านเชื่อมั่นว่า “การจะทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย (Corporate KPIs และ Functional KPIs) ที่วางไว้ ต้องอาศัยการทำงานเป็น Teamwork”  หลักสูตรนี้ช่วยท่านได้ด้วยการจุดประกายแนวคิดดังกล่าวให้เป็นจริงด้วยภาคปฏิบัติ ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดพลังขององค์กรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Compettitive Advantage)

หลักสูตรนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นที่ช่วยให้องค์กรของท่านพัฒนาการทำงานร่วมกับของสมาชิกในทีมอย่างมีความสุข มีเป้าหมายร่วมกัน เสริมสร้างเทคนิคในการสื่อสาร ลดความขัดแย้งในการทำงาน นำมาซึ่งความสำเร็จและบรรลุเป้าหมายในการทำงานร่วมกันและความสำเร็จขององค์กร

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :  

 1. เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และองค์ประกอบสําคัญของการทำงานเป็นทีม ที่มุ่งเน้นลูกค้าและองค์กร
 2. เพื่อเป็นการเสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีมงานอย่างมีความสุข เพื่อความสำเร็จในการบริหารหน่วยงาน
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมที่ มีความสามัคคีกลมเกลียวกันในหมู่คณะ ลดความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน เพื่อความสำเร็จของตนเองและองค์กร
 4. เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารและประสานงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสำเร็จของงาน
 5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง มีประสิทธิผลเป็นรูปธรรมที่จับต้องได้

 

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :  

ส่วนที่  1  : หลักการ และแนวคิดของการทำงานเป็นทีม

 • ความหมายที่แท้จริงของคำว่า “การทำงานเป็นทีม”
 • ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมที่มีต่อองค์กรและลูกค้า
 • 8 องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีมเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Workshop 1 : Teamwork Analysis
 • 7 ร่วม ในการทำงานเป็นทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่  2  : แนวทางในการทำงานร่วมกันเป็นทีม

 • พระราชดำรัสในหลวง รัชกาลที่ ๙ กับการทำงาน
 • จิตวิทยาการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • 2 รู้จักตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข
 • 3 รู้จักผู้อื่น เพื่อการยอมรับ ปรับตัว และสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข
 • Workshop 2 : Do & Don’t ในการทำงานเป็นทีม

ส่วนที่  3  :  ภาวะผู้นำในการทำงานให้ทีมงานอยากอยู่อยากทำงานด้วย

 • ภาวะผู้นำแบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ศิลปะในการบริหารคนสมัยใหม่ 

ส่วนที่  4  :  เทคนิคการกำหนดเป้าหมายและแผนงานร่วมกันในการทำงานเป็นทีม

 • การกำหนดเป้าหมายในการทำงานเป็นทีมเป็นด้วย KPI
 • การจัดทำแผนงานให้สอดคล้องกับ KPI
 • แนวทางการระดมสมองและนำเสนอความคิดอย่างสร้างสรรค์

ส่วนที่  5 : เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม

 • การสื่อสาร เพื่อการทำงานเป็น Teamwork
 • 5 คำพูดในการทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ประสบความความสำเร็จ
 • การสื่อสารและประสานการทำงานข้ามสายงาน (CROSS FUNCTIONAL) แบบมุ่งเน้นลูกค้าและองค์กร
 • Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติการสื่อสารและประสานงานแบบ CROSS FUNCTIONAL

ส่วนที่  6  : การบริหารทีมงาน และการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์

 • แนวคิดเกี่ยวกับความขัดแย้ง
 • Function Matrix เครื่องมือในการลดความขัดแย้งในการทำงานอย่างเป็นระบบ ที่มุ่งเน้นลูกค้าและองค์กรเป็นจุดสำคัญ
 • แนวทางในการบริหารจัดการสถานการณ์ความขัดแย้งในทีม

 

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน ที่องค์กรต้องการให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข มีความรักความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีใจรักและผูกพันในองค์กร

 

วิธีการในการเรียนรู้ : 

o  การบรรยาย (Lecture)  ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Center) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participate Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

o  การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

o  การระดมความคิด (Brainstroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

o  การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

 

วิธีการชำระเงิน

โอนเงิน หรือเช็คขีดคร่อมในนาม บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ People Develop Center Co., Ltd.

 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาถนนลาดปลาดุก (หมู่บ้านพฤกษา 3)                                               บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 405-776955-2
 • ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน (ถ้ามี) ผู้โอนเงินต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมเอง
  คำแนะนำในการชำระเงิน
  • โปรดชำระเงินที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร
  • เมื่อชำระเงินแล้ว โปรด Scan สำเนาใบโอนเงิน พร้อมเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ระบุชื่อบริษัท ชื่อหลักสูตร ส่งเมล์มาที่ peopledevelop@outlook.com ในวันโอนเงิน

  • เอกสารหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ตัวจริงกรุณานำมาให้ในวันอบรม กรณีเอกสารไม่ครบจะต้องชำระส่วนเพิ่มเป็นเงินสดที่หน้างาน

  ข้อมูลเพื่อออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  บริษัท พีเพิล ดีเวลลอป เซ็นเตอร์ จำกัด

 • เลขที่ 22/20  หมู่ที่ 6  ตำบลบางคูรัด  อำเภอบางบัวทอง  จ.นนทบุรี  11110
 • เลขประจำตัวผู้เสียภาษี  0125558000502

 

หมายเหตุ : กรณียกเลิกการเข้าสัมมนา กรุณาแจ้งล่วงหน้า 7 วันก่อนวันงาน หากหลังจากนั้นกรุณาชำระเงิน 30% ของค่าสัมมนาเพื่อรับเอกสาร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คุณฐิตาภา (ไก่) เหมะสิขัณฑกะ
Tel : 091-738-7838, 095-8177859, 02-0776531  Fax : 02-077-6531

E-mail : peopledevelop@outlook.com

www.peopledevelop.net

Spread the love