การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามกฎหมายควบคุมโรงงาน

หัวข้อ : การตรวจประเมินเพื่อรับรองตนเองตามกฎหมายควบคุมโรงงาน
(Self Declaration Audit)
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการรับทราบและเข้าใจโครงสร้างและรายละเอียดของการตรวจสอบและรับรองตนเองในระบบกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
2. เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการเข้าใจแนวทางการประเมินเพื่อรับรองตนเองสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้
3.เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบการปฎิบัติ ตามกฎหมายกำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
4.เพื่อเป็นการสนับสนุนการตรวจรับรองของผู้ตรวจสอบเอกชนที่จะทำการตรวจรายงานต่อไปรายละเอียดเนื้อหาตามหลักสูตร
09.00 – 12.00 น.
1. ที่มาของรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย
2.ปัญหาและอุปสรรคในการตรวจโรงงานในอดีต
3.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ว่าด้วยการรายงานผลการปฏิบัติการตามกฎหมาย และที่เกี่ยวข้อง
4. ขั้นตอนการทำการตรวจรับรองตนเอง (Self – Declaration)
– ลงทะเบียนในระบบกรมโรงงาน
– Self – Checklist (Part 1 ข้อมูลพื้นฐานโรงงาน)
– Self – Checklist (Part 2 การปฏิบัติตามกฎหมาย)
1) เงื่อนไขการประกอบกิจการ
2) การจัดทำรายงาน
3) ค่าธรรมเนียม
4) รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน (Risk Assessment)
5) ระบบไฟฟ้า
6) ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย
7) ระบบทำความเย็นที่ใช้แอมโมเนียเป็นสารทำความเย็นในโรงงาน
8) ก๊าซอุตสาหกรรม
9) รถฟอร์คลิฟท์ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง
10) สารกัมมันตรังสี
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น.
– Self – Checklist (Part 2 การปฏิบัติตามกฎหมาย) (ต่อ)
11) สภาวะแวดล้อมในการทำงาน
12) หม้อน้ำ/หม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน โรงงานผู้ผลิตหม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ โรงงานผู้ใช้ หม้อน้ำ หรือหม้อต้มฯ
13) ความปลอดภัยเกี่ยวกับกำรจัดการวัตถุอันตรายในโรงงานอุตสาหกรรม
14) มลพิษน้ำ
15) มลพิษอากาศ
16) บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม (ประจำโรงงาน)
17) การจัดส่งรายงานชนิดและสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน
18) มลพิษดิน
19) การจัดการกากอุตสาหกรรม ผู้ก่อกำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว/ ผู้บำบัดและกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
20) การรายงานข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน

– Self – Checklist (Part 3 การยืนยันความถูกต้อง)
5.การประยุกต์ใช้โปรแกรมการตรวจสอบรับรองโรงงาน
6.การประเมินความเสี่ยงหลังจากพบว่าปฎิบัติไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย
7.การประบปรุงแก้ไขหลังจากพบการปฎิบัติไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดกฎหมาย
8.การเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการตรวจของผู้ตรวจสอบเอกชนหรือเจ้าหน้าที่พนักงาน
9.การประยุกต์ใช้การตรวจรับรองในเชิงระบบอื่นๆ
10.กรณีศึกษาของการตรวจรับรองโรงงาน
16.00-16.30 น. Q&A

ระยะเวลาในการฝึกอบรม ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน
ผู้ควรได้รับการฝึกอบรม
ผู้ตรวจสอบเอกชน/ผู้ตรวจสอบโรงงาน/ ผู้จัดการด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย /วิศวกรโรงงาน / วิศวกรตรวจสอบ/ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ ISO / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม/ เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / ผู้ตรวจประเมินภายใน และผู้ที่สนใจ

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********
สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405
Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/
E-mail: info@chosenthebest.com / http://www.chosenthebest.com

วันที่อบรม

03/25/2023

ราคา

3900

การติดต่อ

คุณเล็ก/0638466405(เบอร์เพิ่มไลน์ได้)

Email

info@chosenthebest.com
Spread the love