การตรวจติดตาม , e-Surveillance , แนวทางการปฏิบัติของผู้รับใบอนุญาตผลิตภัณฑ์กระจก และ การทดสอบผลิตภัณฑ์กระจกตามมาตรฐาน มอก.

หัวข้ออบรม
1.พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ระบบ E-surveillance
3. การตรวจติดตามผลภายหลังการอนุญาต และ หลักเกณฑ์การเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์เพื่อการตรวจติดตามผล ภายหลังการอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจก (มาตรฐานบังคับ)
4. การทดสอบผลิตภัณฑ์กระจกตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และขั้นตอนการขอรับการทดสอบกระจก

วันที่อบรม

09/28/2021

การติดต่อ

บริษัท ไทย-เยอรมัน สเปเชียลตี้ กลาส จำกัด

Email

suwitchaya.p@tgsg.co.th

Spread the love