การจัดทำแผนกลยุทธ์การขาย ในช่องทาง Traditional Trade

ความสำคัญ
การจัดทำแผนงานการขายสำหรับปีงบประมาณต่างๆมีความสำคัญอย่างยิ่งหากวางแผนได้ถูกต้องทั้งทางด้านข้อมูลและกระบวนการรวมถึงวิธีการนำไปใช้และการประเมินผลย่อมทำให้บริษัทได้รับผลกำไรและเกิดความเจริญเติบโตตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
แต่จะเกิดผลเสียหากการวางแผนนั้นละเลยเพิกเฉยหรือขาดซึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดผลสำเร็จในกระบวนการการวางแผนและการนำไปใช้ การวางแผนการขายจึงมีความสำคัญถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขายประจำปีวัตถุประสงค์ของการอบรม
เรียนรู้กระบวนการในการวางแผนเชิงกลยุทธ์การขายประจำปี
ฝึกการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย
เรียนรู้กระบวนการในการติดตามและประเมินผลแผนงานเชิงกลยุทธ์การขาย
เรียนรู้การแก้ไขแผนเชิงกลยุทธ์และปรับเปลี่ยนแผนงานหลังการประเมินผล

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม
สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการขายประจำปี
รู้จักการใช้เครื่องมือทางการตลาดเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย
สามารถใช้กระบวนการในการวางแผนปฏิบัติและประเมินผลแผนงานเชิงกลยุทธ์
สามารถประยุกต์กระบวนการเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การขายเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ซึ่งในการอบรมจะให้ความรู้และรวบรวมถึงปัจจัยสำเร็จต่างๆของการวางแผนโดยมีหัวข้อดังนี้
หัวข้อการอบรม
ปัญหาที่พบจากการวางแผนผิดพลาด
ความเสียหายที่เกิดจากการวางแผนผิดพลาด
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการวางแผนที่ดี
แตกต่างของการวางแผนการขายใน channel โมเดิร์นเทรดและ traditional trade
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผน
ขั้นตอนในการวางแผนและการนำไปใช้
ข้อย้ำเตือนข้อพึงระลึกสำหรับการวางแผนและการนำไปใช้
สิ่งลดทอนผลสำเร็จของการวางแผนและการนำไปใช้เชิงกลยุทธ์
วิธีลดความเสียหายจัดการวางแผนที่ผิดพลาด
ตัวอย่างของการวางแผนที่ดี
ตัวอย่างของการวางแผนที่ล้มเหลว

คุณสมบัติผู้อบรม
ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive / Account Executive / Marketing / Trade MKT
ระดับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้จัดการฝ่าย

วิทยากร

ดร. กฤษดา นุรักษ์เข ( Dr. Kritsada Nurakkhe )

การศึกษา
•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (M. Econ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•นิติศาสตร์บัณฑิต (LLB)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(B.Sc.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•Mini Master of Creative Digital Marketing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
• กรรมการผู้จัดการ : Executive Capability Development Center ( EXCAD Center Co.Ltd.)
• ทนายความ สำนักงานกฤษดาทนายความ
• วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อ Modern Trade & Traditional Trade Management , Presentation Skill , Sales Negotiation
Sales Leadership , Trade Marketing Development and Marketing
• ที่ปรึกษา Outsized Co.Ltd. ( Singapore)
• ที่ปรึกษา Guide Point Global Advisors ( Singapore)

ประสบการณ์ทำงาน
• Asst. Sales Director บจก.บริดสโตนเซลล์ (ประเทศไทย)
• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie Brand ) บจก.ไทยกูลิโกะ
• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand ) บจก.เคซีจี คอร์ปอร์เรชั่น
• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk) บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)
• Sales Manager บจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง
• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
• นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย
• นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

ประสบการณ์การบรรยาย
• บจก.บริดจสโตนเซลล์(ประเทศไทย)
• บจก.ไทยกูลิโกะ
• บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์ (ประเทศไทย)
• บจก. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรรี
• วิทยากรและอาจารย์รับเชิญสถาบันการศึกษา
• สถาบันปัญญาภิวัฒน์
• บจก.ซีพี เมจิ
• บมจ. สยามแม็คโคร

Key Word
การวางแผน/ พัฒนาช่องทางการขาย/ กลยุทธ์การขาย/ กลยุทธ์การตลาด/ การประเมินผล /กลวิธีเพิ่มยอดขาย / การกระจายสินค้า/ การเจรจาต่อรอง / การพัฒนาบุคคลากร / การสื่อสารเพื่องานบริการและงานขาย / HRD / Modern_Trade / Traditional_Trade / Sales Strategy / Sales Policy / Dr_Kritsada_Nurakkhe / Leader / Performance / KPI / Negotiation / Excel & PIVOT / Sales Development / Channel Development / Category Development / Distributor Development / Communication / Presentation Skill / One Page Summary Technic

วันที่อบรม

11/09/2021

ราคา

2675

การติดต่อ

EXCAD Center (Executive Capability Development Center) Tel. 096-069-6327 ( คุณ ศิริภรณ์ )

Email

excadcenter@gmail.com
Spread the love