“การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)”

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking )

2.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking )

3.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีแนวทางในการนำการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking )

ไปประยุกต์ใช้ในงานจริง

หัวข้อการฝึกอบรม

1. หลักคิดในการDesign Thinking

· ความหมายและความเข้าใจในเรื่องDesign Thinking

· วัตถุประสงค์หลักของการDesign Thinking

· ตัวแบบของการDesign Thinking

· กระบวนการDesign Thinkingในองค์กร

2.Empathy:การทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

· หลักในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายแบบOutside-in

· วิธีการในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

· เครื่องมือที่ใช้ในการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

· ฝึกปฏิบัติทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

3.Define:การระบุประเด็นสำคัญ

· วิธีการในการสังเคราะห์เพื่อระบุประเด็นสำคัญ

· เครื่องมือที่ใช้ในการในการสังเคราะห์เพื่อระบุประเด็นสำคัญ

· ฝึกปฏิบัติการสังเคราะห์ประเด็เพื่อระบุประเด็นสำคัญ

4.Ideate:คิดสร้างทางเลือก

· วิธีการในการคิดสร้างทางเลือกเพื่อตอบโจทย์ประเด็นสำคัญ

· เครื่องมือที่ใช้สำหรับการระพลังความคิดเพื่อสร้างทางเลือก

· ฝึกปฏิบัติการระพลังความคิดเพื่อสร้างทางเลือก

5. Prototype:การสร้างแบบจำลองต้นแบบ

· วิธีการในการในการสร้างแบบจำลองต้นแบบ

· คุณลักษณะของแบบจำลองต้นแบบชนิดต่าง ๆ

· ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบจำลองต้นแบบ

6. Test:การทดสอบแบบจำลองต้นแบบ

· วิธีการในการทดสอบแบจำลองต้นแบบ

· เครื่องมือในการทดสอบแบบจำลองต้นแบบ

· ฝึกปฏิบัติทดสอบแบบจำลองต้นแบบ

อัตราค่าสัมมนา2,500/ท่าน สมัคร4จ่าย3(ไม่รวมVat)

สัมมนาวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา09.00-16.00น.

สอบถามและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณเล็ก โทร/Line : 063-846-6405 E-mail: info@chosenthebest.com http://www.chosenthebest.com

***สามารถจัดเป็นIn-House Trainingอบรมภายในได้***

Spread the love