กลยุทธ์การพัฒนาทักษะผู้นำ

(Leadership Development)

 

วิทยากร: อาจารย์สุพจน์ กฤษฎาธาร

อดีต Business Unit Manager ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส จำกัด จากสหรัฐอเมริกา

Senior Manager ฝ่ายขายและบริการ บริษัท เทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

และ  ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท เบอริงเกอร์ อินเกลไฮม์ (ไทย) จำกัด จากเยอรมนี

จากประสบการณ์ตรงและจริงในวงการที่มากด้วยคุณภาพมากกว่า 30 ปี

10 มกราคม 2561

09.00 – 16.00 น.

        ** โรงแรมโกลด์ ออร์คิด กรุงเทพฯ (ถนนวิภาวดีฯ-สุทธิสาร)

 

*สถานที่จัดอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หลักการและเหตุผล

          หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นเพื่อการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ เพื่อให้เกิดมุมมองแนวคิดต่อการพัฒนาและการบริหารตนเองและลูกน้อง ให้สามารถเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่และเทคนิควิธีการจูงใจลูกน้องให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลัก และกระบวนการในการพัฒนาทักษะการบริหารคนและทักษะการเป็นผู้นำของตนเอง
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับตนเอง เพื่อให้การบริหารงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาภาวะผู้นำที่เหมาะสมได้

หัวข้อการฝึกอบรม

  1. ภาวะผู้นำและคุณลักษณะของผู้นำ

Ø  บทบาทหน้าที่ของผู้นำ

Ø  การเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมของคน

Ø  ประเภทและคุณลักษณะของผู้นำแบบต่างๆ

Ø  แบบวิเคราะห์ภาวะผู้นำของตนเอง

Ø  เทคนิคการปรับพฤติกรรมของผู้นำ

  1. ผู้นำกับการสื่อสารในงาน

Ø  กระบวนการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ (Transactional Analysis – TA)

Ø  แบบของการสื่อสารที่บรรลุผล

Ø  11 วิธีสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

Ø  กรณีศึกษา การสื่อสารในงาน

  1. ผู้นำกับการมอบหมายงาน

Ø  การพิจารณางานที่ควรมอบหมาย

Ø  หลักการมอบหมายงาน

Ø  ขั้นตอนการมอบหมายงาน

Ø  เทคนิคการมอบหมายงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา ประเภทต่างๆ แบบ 4 M

  1. การบริหารผลงาน : ทักษะการควบคุม ติดตาม และประเมินงาน

Ø  แนวคิด การบริหารผลงาน

Ø  หลักการควบคุม ติดตามงาน

Ø  ขั้นตอนการควบคุม ติดตามงาน

Ø  แบบ Balance Sheet กับการควบคุม ติดตามงาน

  1. ผู้นำกับการจูงใจ

Ø  หลักสำคัญของการจูงใจ

Ø  ปัจจัยสำคัญต่อประสิทธิผลของการจูงใจ

Ø  การกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่พึงปรารถนา

Ø  การควบคุมหรือลดพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนา

ประกาศนียบัตร: บริษัท ไฮโพ เทรนนิ่ง แอนด์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด

 

อัตราหลักสูตร (ต่อ 1 ท่าน)

ชำระภายในวันที่ 10 มกราคม 2561
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 4,500.00 315.00 135.00 4,680.00 4,815.00
สมาชิก HIPO 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00
พิเศษชำระภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2560 (โอนเงิน หรือ แฟกซ์สำเนาหน้าเช็ค)
ประเภท ค่าสัมมนา VAT 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 % รวมจ่ายสุทธิ กรณีไม่มีหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
บุคคลทั่วไป 4,300.00 301.00 129.00 4,472.00 4,601.00
สมาชิก HIPO 4,000.00 280.00 120.00 4,160.00 4,280.00
Spread the love