TRADE MARKETING DEVELOPMENT : การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

ความสำคัญ
การพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มหรือสนองต่อความต้องการในระดับ business-to-businessระหว่างผู้ผลิตกับผู้ค้าส่ง /ผู้ค้าปลีกรวมถึงผู้จัดจำหน่ายมากกว่าระดับของผู้บริโภค
อย่างไรก็ตามการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความต้องการท้ายที่สุดของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน
ดังนั้นการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่เหมาะสมจะต้องมั่นใจว่าผู้ค้าปลีก ผู้ค้าส่งจะนำสินค้าของเราไปขายและโปรโมทให้กับลูกค้าในช่องทางของตน
ขณะเดียวกันเรายังต้องแข่งขันกับคู่แข่งซึ่งเสนอผลประโยชน์ให้กับผู้ค้าส่งและผู้ค้าปลีก ดังนั้นการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายที่ดีจะช่วยให้สินค้าของเรากระจายสู่ผู้บริโภคในช่องทางที่ถูกต้องและเหมาะสมรวมถึงสามารถสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี
ในขณะที่หากการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายล้มเหลวหรือสู้คู่แข่งไม่ได้ สินค้าของเราจะไม่ปรากฏอยู่ในชั้นวางหรือในสต๊อกของผู้ค้าส่งหรือไม่ถูกนำเสนอให้กับผู้บริโภค ย่อมเป็นหนทางสิ้นสุดของสินค้าในการจัดจำหน่ายวัตถุประสงค์ของการอบรม
ในคอรส์นี้จะเรียนรู้
1. บทบาทและหน้าที่ของการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
2. เรียนรู้ถึงกลยุทธ์และเครื่องมือในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
3. การนำกลยุทธ์ต่างๆไปใช้และcase studyที่ประสบผลรวมถึงที่ล้มเหลว
4. การทดลองวางแผนเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับธุรกิจของตนในกรณีการทำ workshop
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการอบรม1. เรียนรู้กระบวนการและสามารถวางแผนการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายให้สอดคล้องกับธุรกิจของตน
2. วางกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยใช้เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมและสะท้อนกับวัตถุประสงค์ขององค์กร
3. ประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาให้เข้ากับการวางแผนและการปฏิบัติงานในการขายและการตลาดสามารถใช้กระบวนการในการวางแผนปฏิบัติและประเมินผลแผนงานเชิงกลยุทธ์

หัวข้อการอบรม

1. ความหมายของการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
2. บทบาทและหน้าที่ของการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
3. ความแตกต่างระหว่างการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด
4. ประโยชน์จากการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
5. ปัจจัยที่จำเป็นต่อการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
6. เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
7. เครื่องมือในกลุ่มสินค้า/สินค้า
8. เครื่องมือทางด้านราคา
9. เครื่องมือทางการสื่อสารการตลาด
10. เครื่องมือช่องทางการจัดจำหน่ายในผู้ค้าปลีก
11. เครื่องมือช่องทางการจัดจำหน่ายในผู้ค้าส่ง
12. เครื่องมือช่องทางการจัดจำหน่ายในผู้กระจายสินค้า
13. เครื่องมือการตลาด ณ.จุดขาย
14. เครื่องมือโดยใช้การพัฒนาบุคลากรในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย
15. วัตถุประสงค์และปัจจัยสำคัญในการวางแผนงานพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
16. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
17. แนวทางแก้ไข/ข้อจำกัดในการใช้เครื่องมือแต่ละประเภท
18. สิ่งที่ต้องคำนึงในการใช้เครื่องมือเพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย
19. case study

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
ผู้บริหารงานขาย / Key Account / B2B Sales Executive / Account Executive / Marketing / Trade MKT ระดับผู้ปฏิบัติงาน / ผู้บริหารระดับกลาง / ผู้จัดการฝ่าย พนักงานขาย / พนง.คอลเซ็นเตอร์ / พนง.ต้อนรับ
วิทยากร
ดร. กฤษดา นุรักษ์เข ( Dr. Kritsada Nurakkhe )

การศึกษา
•ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Ph.D.)นิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า
•เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (M. Econ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•นิติศาสตร์บัณฑิต (LL.B.)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•วิทยาศาสตร์บัณฑิต(B.Sc.)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•Mini Master of Creative Digital Marketingจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•HR Development Certificate จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ

ตำแหน่งงานปัจจุบัน
•กรรมการผู้จัดการ :Executive Capability Development Center
( EXCAD Center Co.Ltd.)
•ทนายความ สำนักงาน กฤษดา ทนายความ
•วิทยากรเกี่ยวกับหัวข้อModern Trade & Traditional Trade Management ,Presentation Skill , Sales Negotiation, Sales Leadership , Trade Marketing . Development and Marketing
•ที่ปรึกษาOutsized Co.Ltd. ( Singapore)
•ที่ปรึกษาGuide Point Global Advisors ( Singapore)

ประสบการณ์ทำงานในอดีตมากกว่า 26 ปี
• Asst. Sales Directorบจก.บริดสโตนเซลล์ (ประเทศไทย)
• Deputy General Manager ( Pocky , Prezt , Pejoy , Alfie, onBrand )บจก.ไทยกูลิโกะ
• Vice President : Marketing & Trade Marketing (Imperial Brand )บจก.เคซีจี คอร์ปอร์เรชั่น
• Group Key Account Manager : Modern Trade Channel (Anlene & Anmum Milk)บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์(ประเทศไทย)
• Sales Managerบจก. จาโกต้าบราเธอร์เทรดดิ้ง
• Key Account Manager : Modern Trade Channel ( Heineken & Tiger & Cheer Beer)บจก.ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรี่
•นักวิเคราะห์ทางการเงิน ฝ่ายบริหารการเงิน ธ.นครหลวงไทย
•นักวิเคราะห์สินเชื่อ ฝ่ายสินเชื่อ ธ.นครหลวงไทย

ประสบการณ์การบรรยาย / อบรม
•บจก.บริดจสโตนเซลล์(ประเทศไทย)
•บจก.ไทยกูลิโกะ
•บจก. ฟอนเทียร่าแบรนด์ (ประเทศไทย)
•บจก. ไทยเอเชียแปซิฟิคบริวเวอรรี
•วิทยากรและอาจารย์รับเชิญสถาบันการศึกษา
•สถาบันปัญญาภิวัฒน์ และ บริษัทฯในเครือ ซีพี
•บจก.ซีพี เมจิ
•บมจ. สยามแม็คโคร
•มหาวิทยาลัย กรุงเทพ
•บริษัทผู้กระจายสินค้าชั้นนำ

วันที่อบรม

06/24/2022

ราคา

3745

การติดต่อ

EXCAD Center (Executive Capability Development Center) Tel. 096-069-6327 ( คุณ ศิริภรณ์ )

Email

excadcenter@gmail.com
Key Word
การวางแผน/ พัฒนาช่องทางการขาย/ กลยุทธ์การขาย/ กลยุทธ์การตลาด/ การประเมินผล /กลวิธีเพิ่มยอดขาย / การกระจายสินค้า/ การเจรจาต่อรอง / การพัฒนาบุคคลากร / การสื่อสารเพื่องานบริการและงานขาย / HRD / Modern_Trade / Traditional_Trade / Sales Strategy / Sales Policy / Dr_Kritsada_Nurakkhe / Leader / Performance / KPI / Negotiation / Excel & PIVOT / Sales Development / Channel Development / Category Development / Distributor Development / Communication / Presentation Skill / One Page Summary Technic
Spread the love