Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #16577

  Dharmniti
  Participant

  A-Z ปัญหาบัญชีและภาษีอากร…พร้อมแนวทางแก้ไข 6/61

  หัวข้อสัมมนา

  A
  Assessable Income (เงินได้พึงประเมิน)
  – เงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนอกจากการขายสินค้าและให้บริการแล้ว ยังมีเงินได้อะไรบ้างที่มักจะบันทึกบัญชีและเสียภาษีอากรไม่ครบถ้วน
  Associated Companies or Juristic Partnerships (บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกัน)
  – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกิจการในเครือเป็นอย่างไร และปัญหาด้านภาษีของบริษัทในเครือเดียวกันที่มักปฏิบัติผิดพลาด
  Abbreviated Tax Invoice (ใบกำกับภาษีอย่างย่อ)
  – กิจการประเภทใดบ้างที่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ และหากกิจการได้รับมาจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้หรือไม่
  Allocation Of Input Tax (เฉลี่ยภาษีซื้อ)
  – ใครบ้างที่ต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ จุดที่ต้องระวังเมื่อต้องเฉลี่ยภาษีซื้อ
  Accrual Basis (เกณฑ์คงค้าง / เกณฑ์สิทธิ )
  – ปัญหาการนำเกณฑ์คงค้างหรือเกณฑ์สิทธิมาใช้ในกิจการ มีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
  Allowance for Bad Debts or Allowance for Doubtful Accounts (ค่าเผื่อหนี้สูญ หรือค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)
  – เมื่อกิจการมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สูญสรรพากรยอมให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่
  Administrative expense (ค่าใช้จ่ายในการบริหาร)
  – มีประเด็นใดบ้างที่มักถูกตรวจสอบที่กิจการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
  B
  Bad debt (หนี้สูญ)
  – การตัดหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากรมีหลักเกณฑ์อย่างไร
  Borrowing Costs (ต้นทุนการกู้ยืม)
  – ต้นทุนการกู้ยืมจะถือเป็นรายจ่ายของกิจการได้ทุกประเภทหรือไม่
  C
  Customs Free Zone (เขตปลอดอากร)
  – ปัญหาการนำสินค้าหรือบริการเข้าไปในเขตปลอดอากร
  Credit note (ใบลดหนี้)
  – หลักเกณฑ์ในการออกใบลดหนี้
  Cash Discount (ส่วนลดเงินสด)
  – การให้ส่วนลดเงินสดต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และผู้รับถือเป็นรายได้หรือไม่
  Commission (ค่านายหน้า)
  – การจ่ายค่านายหน้าให้กับผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดาจะหักภาษีอย่างไรให้ถูกต้อง
  Contests (การประกวด แข่งขัน )
  – มีภาระภาษีอะไรบ้างที่ต้องระมัดระวัง
  Cash Basis (เกณฑ์เงินสด)
  – การคำนวณกำไรสุทธิโดยเกณฑ์เงินสดสามารถทำได้หรือไม่
  Capital Expense (รายจ่ายอันมีลักษณะลงทุน)
  – มีหลักเกณฑ์พิจารณาอย่างไรว่า เป็นสินทรัพย์หรือเป็นค่าใช้จ่าย
  Charitable (การกุศล)
  – ค่าการกุศลอย่างไรจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายของกิจการได้ และหากกิจการขาดทุนมีผลอย่างไร
  Computer And Accessories (คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์)
  – หักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา 5 ปี หรือ 3 ปี
  D
  Dividend (เงินปันผล)
  – รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มีหลักเกณฑ์อย่างไร
  Debit note (ใบเพิ่มหนี้)
  – หลักเกณฑ์การออกใบเพิ่มหนี้
  Depreciation (การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคา)
  – การหักค่าสึกหรอและค่าเสื่อมราคาจะเริ่มหักเมื่อใด และจะสิ้นสุดลงเมื่อใด
  Double-Declining Balance Method (วิธีลดยอดทวีคูณ)
  – มีหลักเกณฑ์อย่างไร และกิจการจะได้รับประโยชน์ทางภาษีอย่างไร
  E
  Evaluate Assets (การตีราคาสินทรัพย์)
  – ในทางบัญชีมีการตีราคาสินทรัพย์ แต่ทางภาษีอากรยอมรับหรือไม่
  Expenses Not Deductible (รายจ่ายต้องห้าม)
  – มีวิธีพิจารณาอย่างไรจึงจะทราบได้ว่า กิจการมีรายจ่ายต้องห้ามเกิดขึ้น และผลกระทบทางภาษีอากร
  Expense For Personal (รายจ่ายส่วนตัว)
  – หลักเกณฑ์ที่สำคัญในการพิจารณาและข้อควรระมัดระวัง
  Entertainment or Service Fees (ค่ารับรองหรือค่าบริการ)
  – รับรองอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
  Expense Which Is Not Actually (รายจ่ายที่ไม่ได้จ่ายจริง)
  – กิจการได้รับบิลเงินสดที่ไม่มีชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อหรือผู้จ่ายเงินจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่
  Expense Which A Payer Cannot Identify The Recipient (รายจ่ายที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าใครเป็นผู้รับ)
  – หากผู้รับเงินไม่ออกหลักฐานเอกสารหรือบิลให้ ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นรายจ่ายได้
  F
  Fine and Surcharge (เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม)
  – ความผิดพลาดในการเสียภาษีมีบทลงโทษอย่างไร
  Fair value (มูลค่ายุติธรรม)
  – ทางบัญชีใช้มูลค่ายุติธรรมในการตกลงซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกัน ทางภาษียอมรับหรือไม่
  Fixed Assets Retirements (การจำหน่ายสินทรัพย์)
  – ภาระภาษีที่เกิดจากการจำหน่ายสินทรัพย์ และปัญหาที่ต้องระมัดระวัง
  Food Allowance (ค่าเบี้ยเลี้ยง)
  – ถือเป็นเงินได้พนักงานหรือไม่
  G
  Goods (สินค้า)
  – ปัญหาการตรวจนับสินค้าขาดหรือเกิน และการทำลายสินค้าและวัตถุดิบ
  Goods and Raw Material Report (รายงานสินค้าและวัตถุดิบ)
  – ประเด็นผิดพลาดรับขาดหรือรับเกินจะต้องปฏิบัติอย่างไร
  H
  Hire-Purchase or Installment Sale (เช่าซื้อ หรือ ผ่อนชำระ)
  – อย่างไรถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ระหว่างทางบัญชีกับภาษีอากร
  Hire Of Work (รับจ้างทำของ)
  – ปัญหาการพิจารณาว่า อย่างไรถือเป็นการรับจ้างทำของ และประเด็นการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  I
  Insurance Premiums (ค่าเบี้ยประกันภัย)
  – กิจการทำประกันภัยให้แก่พนักงานจะถือเป็นเงินได้ของพนักงานหรือไม่
  Interest (ค่าดอกเบี้ย)
  – เมื่อกิจการได้รับดอกเบี้ยจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะทุกกรณีหรือไม่
  Input Tax (ภาษีซื้อ)
  – กิจการจะพิจารณาอย่างไรว่า ภาษีซื้อนั้นขอคืนได้หรือนำไปหักภาษีขายได้
  Input Tax Not Deductible (ภาษีซื้อต้องห้าม)
  – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาภาษีซื้อต้องห้าม
  J
  Joint Venture (กิจการร่วมค้า)
  – มีหลักเกณฑ์ในการยกเว้นภาษีอย่างไร
  K
  Keep (การเก็บรักษา)
  – เอกสารประกอบการลงบัญชีจะต้องจัดเก็บอย่างไร ระยะเวลานานเท่าใด
  L
  Leasing (สัญญาเช่าระยะยาว)
  – ความแตกต่างทางบัญชีกับภาษีอากรที่นักบัญชีต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ
  Lending Of Money (การให้กู้ยืมเงิน)
  – การให้กู้ยืมเงินแก่พนักงาน กรรมการ บริษัทในเครือไม่คิดดอกเบี้ยได้หรือไม่
  M
  Market Price (ราคาตลาด)
  – การขายสินค้า ให้บริการ ให้กู้ยืมเงิน ต้องไม่ต่ำกว่าราคาตลาดมีหลักเกณฑ์อย่างไร
  N
  Net Income / Net Profit (กำไรสุทธิ)
  – หากกิจการมีผลขาดทุนติดต่อกันระยะเวลานานจะถูกแพ่งเล็งเป็นกรณีพิเศษหรือไม่

  O
  Output Tax (ภาษีขาย)
  – ประเด็นการตรวจสอบภาษีขายของเจ้าหน้าที่สรรพากร
  Other incomes (รายได้อื่น )
  – ปัญหาของรายได้อื่นที่มักเสียภาษีไม่ครบถ้วน

  P
  Passenger Cars and Buses Having No More than 10 Seats (รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน)
  – หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณาและข้อควรระมัดระวัง
  Property, plant and equipment (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์)
  – จะพิจารณาอย่างไรว่า เป็นสินทรัพย์
  Prizes, Discounts or any benefits due to sales promotion (รางวัล ส่วนลด หรือประโยชน์ใด ๆ เนื่องจากส่งเสริมการขาย)
  – กิจการให้รางวัลแก่ลูกค้าที่ขายสินค้าหรือให้บริการได้ตามเป้าจะมีภาระภาษีอะไรบ้าง
  Provisions (ประมาณการหนี้สิน
  – สรรพากรยอมรับหรือไม่
  Q
  Quantity Discount (ส่วนลดปริมาณ)
  – มีภาระภาษีอะไรบ้างที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ
  R
  Reimburse (เงินทดรองจ่าย)
  – การจ่ายเงินทดรองจ่ายให้กับบริษัทในเครือ ใครมีสิทธิขอภาษีซื้อคืนและถือเป็นค่าใช้จ่าย
  Rent Of Property (ค่าเช่าทรัพย์สิน)
  – ความแตกต่างของการให้เช่าสังหาริมทรัพย์กับอสังหาริมทรัพย์
  S
  Substitute For Tax Invoice (ใบแทนใบกำกับภาษี)
  – กิจการจะออกใบแทนใบกำกับภาษีได้ในกรณีใดบ้าง
  Scrap (เศษซาก)
  – แนวปฏิบัติของเศษซากจะต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง
  T
  Tax Base (ฐานภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  – มีกรณีใดบ้างที่ไม่ต้องเสียภาษีขาย แต่ภาษีซื้อขอคืนได้
  Tax Liability or Tax Point (ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  – กิจการขายสินค้ากับให้บริการจะเสียภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างไร
  Tax Invoice (ใบกำกับภาษี)
  – ปัญหาการออกใบกำกับภาษีเต็มรูป การระบุสำนักงานใหญ่หรือสาขา และเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
  Trade Discount (ส่วนลดการค้า)
  – อย่างไรถือเป็นส่วนลดการค้า และมีภาระภาษีอะไรบ้าง
  U
  Uniforms (เครื่องแบบพนักงาน)
  – ให้อย่างไรจึงจะเข้าเงื่อนไขประมวลรัษฎากร และไม่ต้องเสียภาษี
  V
  Value Added Tax (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)
  – ประเด็นผิดพลาดที่มักถูกประเมิน
  W

  Welfare Of Worker (สวัสดิการพนักงาน)
  – ทำอย่างไรจึงจะถือเป็นค่าใช้จ่ายได้ และไม่ถือเป็นเงินได้พนักงาน
  Withholding Income Tax (ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย)
  – การจ่ายเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย มีหลักเกณฑ์อย่างไร
  X
  X-efficiency (การมีประสิทธิภาพในการผลิต)
  – หากการผลิตมีประสิทธิภาพมีส่วนสูญเสียในกระบวนการผลิตเกิดขึ้นจะต้องเสียภาษีหรือไม่
  Y
  Year or Tax Year (ปีภาษี)
  – ปัญหาของรอบระยะเวลาบัญชีไม่ครบ 12 เดือน
  Z
  Zero (อัตรา 0)
  – หลักเกณฑ์การส่งออกที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 0

  กำหนดการสัมมนา
  วันที่ : 29 มิถุนายน 2561
  เวลา : 09.00-16.00 น.

  วิทยากร
  อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

  สถานที่
  โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน

  อัตราค่าสัมมนา
  สมาชิกวารสารธรรมนิติ : 4,280 บาท ( รวม VAT )
  บุคลทั่วไป : 5,029 บาท ( รวม VAT )

  รายละเอียดของหลักสูตร https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=booking&cid=8918&Itemid=145&lang=th

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสมฤทัย
  e-mail: somruethai@dharmniti.co.th
  โทร 086-325-1614

  ***หมายเหตุ*** กรุณาสำรองที่นั่งก่อนเข้าอบรม โทร 02-555-0700 กด 1

  https://www.dst.co.th/index.php?option=com_booking&view=register&cid=8918&Itemid=145&lang=th
  (ลิ้งหน้าจองสัมมนา)

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.