Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #16509

  HROD
  Participant

  นับชั่วโมงบัญชี

  ผู้ทำบัญชี           นับชั่วโมงได้

  ผู้สอบบัญชี        นับชั่วโมงได้

   

  กำหนดการสัมมนา

  วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

  (เวลา 09.00 – 16.30) ณ ห้องสัมมนา

  โรงแรม ปทุมวันปริ๊นเซส

  (รถไฟฟ้า BTS สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ)

   

  อัตราค่าสัมมนา

  สมาชิก (Tax, HR)

  3,800 + VAT 266 = 4,066 บาท

  บุคคลทั่วไป

  4,500 + VAT 315 = 4,815 บาท

   

  หัวข้อการสัมมนา

  1. องค์กรและผู้บริหารคาดหวังอะไรจากผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินในการทํางานปัจจุบัน

  2. การบริหารจัดการตนเองสําหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพสู่ความสําเร็จ

  – เทคนิคการบริหารเวลาในการทำงานเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพและทันต่อเวลาในยุคปัจจุบัน

  – เทคนิคการบริหารข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

  – การบริหารอารมณ์และปรับทัศนคติเพื่อลดความตึงเครียดในการทำงาน

  – Work-Life Balance เพื่อการสร้างสมดุลให้กับชีวิตและการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

  3. วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง บทบาท หน้าที่ของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน เพื่อเตรียมพร้อมในการทํางาน

  ในยุค 4.0

  – ระบบ e-Withholding Tax

  – ระบบ e-Tax Invoice/e-Receipt

  – ระบบ e-Filing

  4. ทิศทางวิชาชีพบัญชี : การบริหารงานของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินสู่การเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ให้กับ

  องค์กรและผู้บริหาร

  5. เทคนิคการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินที่ดีต่อพนักงานภายในองค์กร

  6. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินกับบทบาทในการประสานงานระหว่างฝ่ายบัญชีและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

  ภายในองค์กร

  7. สิ่งที่ผู้จัดการบัญชีการเงินจะต้องทําความเข้าใจเมื่อก้าวขึ้นสู่ระดับบริหาร

  – บริหารงาน

  – บริหารคน

  – บริหารความคิด

  8. 6 กลเม็ดเคล็ดลับสําคัญ ในการบริหารงานขอผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินในยุค 4.0

  – เทคนิคสำคัญสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินในการสื่อสาร, สั่งงาน และการติดตามควบคุมงานผู้ใต้บังคับ

  บัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ

  – การเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน

  – บทบาทของผู้จัดการบัญชีการเงินกับการสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้กับลูกน้อง

  เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

  – เทคนิคการสร้างแรงจูงในในการทำงานแก่ทีมงานที่ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินต้องรู้

  – บทบาทของผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินในการบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกฝ่ายบัญชี

  – สรุปปัญหาที่พบบ่อยด้านการประสานงานของฝ่ายบัญชีกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและวิธีในการแก้ไขปัญหาที่มี

  ประสิทธิผล

   

  วิทยากร

  ดร.สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.