Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #16510

  HROD
  Participant

  ศิลปะการสื่อสาร การสั่งงาน การสอนงาน การควบคุมงาน การมอบหมายงานสำหรับหัวหน้างาน

   

  กำหนดการสัมมนา

  วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561

  (เวลา 09.00 – 16.00) ณ ห้องสัมมนา

  โรงแรมบูเลอวาร์ด ซ.สุขุมวิท 5

  (รถไฟฟ้า BTS สถานีนานา)

   

  อัตราค่าสัมมนา

  สมาชิก (Tax, HR)

  3,500 + VAT 245 = 3,745 บาท

  บุคคลทั่วไป

  4,200 + VAT 294 = 4,494 บาท

   

  หัวข้อการสัมมนา

  PART 1

  1. คุณสมบัติและความสำคัญของการฝึกสอนลูกน้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตามความต้องการขององค์กร

  2. ทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ทำหน้าที่ฝึกสอนเพื่อการเป็นผู้ฝึกสอนที่ดี

  3. หลักเบื้องต้นของการพูดที่ดีสำหรับการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

  4. กระบวนการพูดเพื่อการสอนงานที่สัมฤทธิ์ผล

  5. มาตรฐานการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

  6. การตรวจสอบพฤติกรรมและความพร้อมขอลูกน้อง 4 ลักษณะเพื่อที่เลือกรูปแบบสอนงานที่เหมาะสม

  1) Dead Wood

  2) Work Horse

  3) Problem Child

  4) Star

  7. ขั้นตอนและเทคนิคการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

  8. ปัจจัยที่ทำให้ผู้รับการสอนเข้าใจสิ่งต่าง ๆที่ถูกสอนจากผู้สอนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพ

   

  PART 2

  1. การสร้างทัศนคติที่ดีในการสื่อสารระหว่างบุคคล

  2. องค์ประกอบ ขั้นตอน กระบวนการ ของการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ

  3. ศิลปะการสื่อสาร เพื่อบรรลุเป้าหมายในงาน 1) การสื่อสารเชิงรุก 2) การสื่อสารเชิงรับ

  4. การสื่อสารของหัวหน้างานในบทบาทที่เหมาะสมกับสถานการณ์

  1) บทบาทตัวแทนบริษัท 2) บทบาทตัวแทนพนักงาน

  5. วิธีการลดข้อผิดพลาดในการสื่อสาร

  1) สื่อสารโดยใช้ภาษาผู้ฟัง

  2) เปิดโอกาสให้ซักถาม

  3) ใช้อุปกรณ์ในการช่วยสื่อ

  4) สังเกตอาการผู้ฟัง

  6. วิธีตรวจสอบความเข้าใจของผู้ฟังด้วยคำถามสร้างสรรค์

  7. ข้อควรคำนึงถึงในการออกคำสั่งลักษณะของคำสั่งที่ดี

  1) บังคับ 2) ขอร้อง 3) เสนอแนะ 4) อาสา

  8. การมอบหมายงานและควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพ

  9. เทคนิคการติดตามงาน 1) สังเกตการณ์ 2) สอบถาม 3) รายงาน

   

  วิทยากร

  รศ.สุขุม นวลสกุล

  อาจารย์ไมตรี ทองประวัติ

   

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.