Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #16517

  HROD
  Participant

  การบริหารจัดการงานบุคคลสำหรับ HR มือใหม่

  กำหนดการสัมมนามนา

   

  วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

  วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

  วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

  วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561

  (เวลา 09.00 – 16.00) ณ ห้องสัมมนา

  โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ ซ.สุขุมวิท 11

   

  อัตราค่าสัมมนา

  สมาชิก (Tax, HR)

  12,000 + VAT 840 = 12,840 บาท

  บุคคลทั่วไป

  14,000 + VAT 980 = 14,980 บาท

   

  Module 1: เรื่องน่ารู้สำหรับนักบริหารค่าตอบแทน

  1. ผู้รับผิดชอบในองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าจ้าง

  2. องค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารค่าตอบแทน

  3. แนวคิด และหลักการในการบริหารผลตอบแทนอย่างเหมาะสม

  4. กระบวนการในการบริหารค่าตอบแทนให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรม

  5. ความสำคัญของโครงสร้างเงินเดือนที่มีต่อองค์กร ในการบริหารค่าตอบแทน

  6. ความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินค่างาน (Job Evaluation)กับการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

  7. เทคนิคและหลักการที่ถูกต้องในการประเมินค่างาน(Job Evaluation) ในแต่ละตำแหน่งงาน

  8. การจัดทำกระบอกเงินเดือน และความสัมพันธ์ระหว่างกระบอกเงินเดือนโครงสร้างเงินเดือนแบบต่างๆ และข้อดี ข้อเสีย

  9. เทคนิคการแก้ปัญหาพนักงานที่เงินเดือนปัจจุบันไม่เป็นไปตามโครงสร้างเงินเดือนที่จัดทำใหม่

  10. หลักการ “ปรับเงินเดือน” เพื่อลดปัญหาระหว่างคนเก่าและคนใหม่

   

  Module 2: กฎหมายแรงงานสำหรับการบริหารงานบุคคล

  1. สาระสำคัญของกฎหมายแรงงานที่นายจ้าง ลูกจ้างและฝ่ายบุคคลต้องรู้

  2. เทคนิคการทำสัญญาจ้างแรงงาน ที่เป็นหัวใจสำคัญของกฎหมายแรงงาน

  3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารตามกฎหมายแรงงาน

  4. สิทธิหน้าที่ของลูกจ้าง

  5. เทคนิคการใช้ระเบียบข้อบังคับในการทำงานและการทำหรือแก้ไขข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

  6. สัญญาจำกัดสิทธิในสัญญาจ้างแรงงาน

  7. การกำหนดเวลาทำงาน เวลาพัก และกำหนดวันหยุดเงื่อนไขต่างๆในภาวะวิกฤต เช่น สลับวันทำงาน

  8. การจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน (รวมทั้งกรณีเป็นลูกจ้างรายวัน)

  9. การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย

  10. การเลิกจ้าง จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ

   

  Module 3: เทคนิคการวางแผนสรรหา สัมภาษณ์

  1. กระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ในการสรรหา รับสมัคร ทดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือก

  2. การวางแผนสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

  3. กระบวนการในการสัมภาษณ์อย่างมืออาชีพ

  4. การใช้บริการของบริษัท Head Hunter และวิธีการคัดเลือกOutsourcing ให้เหมาะสมกับองค์กร

  5. ปัญหา ข้อควรระวังและวิธีการแก้ไขในการสัมภาษณ์ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

  6. ความสำคัญ แนวคิด และรูปแบบต่างๆ ของการปฐมนิเทศ

  7. การจัดทำแผนและโครงการปฐมนิเทศ

  8. ประโยชน์ในการจัดทำโครงการปฐมนิเทศ

  9. การวางแผนและเนื้อหาของการปฐมนิเทศ

  10. การประเมินผลปฐมนิเทศ

   

  Module 4: ครบเครื่องเรื่องการพัฒนาบุคลากร

  1. การแข่งขันของธุรกิจด้วยศักยภาพของบุคลากร

  2. แหล่งข้อมูลในการนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาบุคลากร

  3. สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้นในการพัฒนาบุคลากร

  4. ความหลากหลายของวิธีการพัฒนาบุคลากร และวิธีการดำเนินการของแต่ละวิธี

  5. การพัฒนาองค์กร (Organization Development)

  6. การพัฒนาส่วนบุคคล (Individual Development)

  7. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ความก้าวหน้าในตำแหน่งภายในองค์กร

   

  วิทยากร

  อาจารย์ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดิ์

  อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

  อาจารย์ฐิติมา ตังคเศรษฐกุล

  วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

   

Viewing 1 post (of 1 total)

You must be logged in to reply to this topic.