อาจารย์เปรมฤดี ปันกองงาม

การศึกษา

1 นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต Communication Arts    สื่อสารเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

2 ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว  Counseling Psychology and Guidance

3 Certificate : Business Management and Administrative Program : UCLA

ประสบการณ์การทำงาน

ฝ่ายฝึกอบรม SK Group

เลขานุการกรรมการ ,  คณบดี  ,  โครงการ

หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและงานบุคคล บรัษัท อาร์ ซี ที เอส เทคโนโลยีส์ จำกัด
หัวหน้าทีมขาย บรัษัท จาร์ค ฟาเรล(ประเทศไทย)จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ไดนามิค เอ็นเนอร์ยี่ อาร์ต จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ D-club communication group
อาจารย์ประจำภาควิชา โฆษณาและประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อาจารย์พิเศษและที่ปรึกษาด้านจิตวิทยาองค์กร,การสื่อสาร,และการพัฒนาองค์กร
วิทยากรและ อาจารย์พิเศษด้านการบริหาร การตลาดและงานขาย
ที่ปรึกษางานประชาสัมพันธ์ ให้กับหน่วยงานราชการและธุรกิจเอกชน
ทีมที่ปรึกษางานการพัฒนาคุณภาพคน-คุณภาพชีวิต
ผู้ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส
ทีมที่ปรึกษาและกรรมการร่วมตรวจกิกรรม 5ส. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ผู้บริหารโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพด้านงานขาย Blue Bell Group                                                                         หลักสูตร Customer Service Training
หลักสูตร  Creative Selling Skills
วิทยากรและผู้จัดทำหลักสูตร Telephone Selling & Call Center                                                                                                                Complaints Management
วิทยากรหลักสูตร การสื่อสาร-โทรศัพท์ประทับใจ ให้กับกลุ่มพนักงานรับโทรศัพท์ของโรงแรมทั่วประเทศ

งานที่รับผิดชอบปัจจุบัน


            ð ที่ปรึกษา / วิทยากร สถาบันฝึกอบรม Motiva
            J กลุ่มงานจิตวิทยา การสื่อสาร การขาย การตลาด และการบริหาร
ð ทีมที่ปรึกษาการจัดทำหลักสูตรด้านจิตวิทยา สถาบัน MTI-Motiva
ð ที่ปรึกษางานฝึกอบรมด้านการบริการ และการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน
ð ผู้ดูแลโครงการพัฒนาคุณภาพการสื่อสารองค์รวมขององค์กร [Total Communication Quality]
ð จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา ระบบการสื่อสารทางโทรศัพท์ [Call Center]
ð จัดสร้างหลักสูตรพัฒนา คุณภาพชีวิต คุณภาพการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน
EQ และการพัฒนาบุคลิกภาพ [Total personality]
ð วิทยากรและผู้พัฒนาหลักสูตร การสื่อสาร  การประสานงาน การบริการ การขาย การบริห่าร
ª การสื่อสารทางการตลาดการพัฒนาทักษะการขาย [Professional selling skill]
ª เทคนิคการขายทางโทรศัพท์[How to sell success by phone]
ª การจัดการกับข้อร้องเรียน-ต่อว่าของลูกค้า
ª การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเพื่อรักษาไว้ได้ตลอด (CRM-CEM)
ª การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ภาวะผู้นำ ศิลปะการเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิผล
ª การสอนและพัฒนา (COJ) / Train The Trainer / OJT / Coaching / Suggestion / Mentoring
ª การบริหารและจัดการงาน เทคนิคการบริหารคน
ª การมอบหมายและติดตามงาน
ª บริการอย่างไรให้เป็นเลิศ (Excellent Service)
ª จิตวิทยาการขายภายในสถานที่ – ขายสำเร็จด้วยจิตวิทยาการขายและบริการ
ª จิตวิทยาการสื่อสาร                     ฯลฯ

J กลุ่มงานด้านการพัฒนา ระบบคุณภาพ และประสิทธิภาพในการทำงาน
วิทยากรและจัดสร้างหลักสูตร
การบริหารงานธุรการ
ก้าวสู่ความสำเร็จในงานธุรการ
เคล็ดลับสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพ
การเป็นผู้ช่วยผู้บริหารที่มีประสิทธิผล
เทคนิคการสื่อสารทางโทรศัพท์ ทั้งเพื่อการบริการที่ดีและการประสานงานที่ได้ทั้ง”งาน” และ “ใจ”                   หลักสูตรสื่อสารสำหรับ Call center
โทรศัพท์ประทับใจในกิจบริการ
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส.  ,  TQM , Safety
การจัดการงานสำนักงาน
การประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เทคนิคการนำเสนอ
การจัดการประชุม
EQ เพื่อการพัฒนาตนเองของคนทำงาน
การพัฒนาบุคลิกภาพและการวางตัว – การปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม
การเตรียมพร้อมสู่ AEC
คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน
การทำงานอย่างทีม TEAMWORK                ฯลฯ