อาจารย์สมศักดิ์ชัย เลาหะพันธ์

การศึกษา

 • BA Political Science คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • Mini Master in HRM คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Certified – Mindfulness Coaching; Coaches Association of Thailand (Thai Coach)
 • Train the Professional Trainer – Master Class(People Dynamic, Trainer MAX,Prosper88)
 • หลักสูตรเสริมทักษะความสามารถในการวินิจฉัยสถานประกอบการ กระทรวงอุตสาหกรรม
 • หลักสูตรที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน

ประวัติการทำงาน – ปัจจุบัน                                                      

 • กรรมการผู้จัดการสถาบันฝึกอบรม Wisdom Max Center
 • วิทยากรฝึกอบรมด้านทักษะหัวหน้างานและภาวะผู้นำ ( Leadership Trainer)
 • โค้ชด้านพัฒนาภาวะผู้นำ ( Leadership Coach )
 • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ (Enterprise Diagnosis Consultant) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ ( Labour Relations Consultant ) กระทรวงแรงงาน
 • อาจารย์พิเศษสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 3
 • อาจารย์พิเศษสถาบันไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิคส์
 • วิทยากรอิสระสถาบันฝึกอบรมพีเพิ่ล ไดนามิค

ประวัติการทำงาน – อดีต                                                      

 • ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท นิวลี่ เว็ดส์ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 11 ปี
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ซี.พี. อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ จำกัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ เป็นเวลา 5 ปี
 • หัวหน้าแผนก, ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ บริษัท วาย. เอส. เอส. (ประเทศไทย) จำกัด เป็นเวลา 6 ปี

หลักสูตรที่บรรยาย

 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุค 4.0 (Genius Supervisor 4.0 )
 • เทคนิคการเป็นผู้บังคับบัญชา ( Supervisory Techniques)
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development)
 • เตรียมพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างาน ( New Supervisor Preparation)
 • ก้าวสู่หัวหน้างานมือใหม่ ( Way to new Supervisor )
 • ความรู้ทางด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน (Labor Law)
 • การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในสถานที่ทำงาน (Human Relations in Organization)
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ ( Modern Human Resources Management)
 • การสรรหาว่าจ้างแบบมืออาชีพ (Professional Recruitment )
 • มาตรฐานแรงงานไทย (Thai Labor Standards)
 • การเป็นวิทยากรมืออาชีพ ( Train the Trainer)
 • เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ ( Professional Presentation Skills)
 • เทคนิคการสอนงานแบบ OJT ( On the job training)
 • ลูกน้องที่หัวหน้าต้องการและยอมรับ ( Be Excellent Employee )
 • เทคนิคการทำงานแบบมืออาชีพ0 ( Professional Work for Success 4.0)
 • เทคนิคการเป็นพนักงานมืออาชีพยุค 4.0 ( Professional Staff 4.0)
 • การสร้างจิตสำนึกความรักและภักดีต่อองค์กร (Loyalty & Organizational Awareness)
 • การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ ( Quality Awareness )
 • การสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยฯ ( Safety Awareness )
 • การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ( Energy Saving Awareness)

ประวัติการฝึกอบรม (พอสังเขป)

 1. The new HR Organization
 2. การวางแผนภาษีและสวัสดิการพนักงาน
 3. กลไกเสริมสร้างความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์
 4. แนวโน้มการปรับค่าจ้างเงินเดือน
 5. การคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ
 6. เทคนิคการกระตุ้นและพัฒนาทีมงาน
 7. วิธีเปลี่ยนสภาพการจ้างงานและแก้ไขข้อบังคับการทำงาน
 8. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
 9. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร
 10. เจ้าหน้าที่ความปลดภัย ระดับหัวหน้างาน
 11. คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
 12. KPI & Balance Scores Card
 13. การเขียนระเบียบ ข้อบังคับการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 14. การข่าวเพื่อความมั่นคง
 15. เทคนิคการปรับค่าจ้างประจำปีอย่างมีประสิทธิภาพ
 16. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านมาตรฐานแรงงานในสถานประกอบกิจการ
 17. การจัดการงานบริหารบุคคลให้ประสบความสำเร็จ
 18. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย
 19. การจัดทำมาตรฐานแรงงานไทย
 20. 5 ส.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 21. การบริหารค่าจ้างและผลประโยชน์ตอบแทน
 22. จิตวิทยาและวาทะศิลป์ในการโน้มน้าวใจ
 23. เทคนิคการบริหารคนเก่ง คนดีและแผนการสืบทอดตำแหน่ง
 24. กฏหมายแรงงานสำหรับผู้บริหาร
 25. การสอนงานให้ได้ทั้งใจทั้งงาน
 26. กลยุทธ์การพัฒนารักษาคนเพื่อเพิ่มผลงาน
 27. การพัฒนาประสิทธิภาพและศักยภาพของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 28. Train the Trainer
 29. Professional Trainer
 30. 35 ประเด็นข้อผิดพลาดทางกฏหมายแรงงาน
 31. เทคนิคการบริหารงานสำหรับหัวหน้างาน
 32. การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 33. ภาวะผู้นำ
 34. ทักษะการบริหารงานของผู้บริหาร
 35. Professional Presentation
 36. Creating Professional Presentation by PowerPoint 2010
 37. Excel for HR
 38. ISO/TS16949 Requirement and Internal Audit
 39. ISO 22000 Requirement
 40. HACCP / GMP Requirements and Internal Audit
 41. BRC Requirement and Internal Audit
 42. Business Strategic
 43. Business Model Canvas

รายชื่อลูกค้าต่าง ๆ ที่ใช้บริการสถาบันฯ, เชิญบรรยาย บางส่วน

ü Celestica (Thailand) Rayong ü  Dikio Nishikawa (Thailand)
ü Three Bone VIV (Thailand) ü  บ.อู่กรุงเทพ จำกัด
ü Toyota Bushoku  Siam Metal ü  Quality First Center
ü Kellogg Thailand ü  Cold Coat (Thailand ) Ltd.
ü Fuji Xerox Eco Manufacturing ü  TOYO Filing International
ü Honjo Metal (Thailand) ü  Tanatech Chemical (Thailand)
ü Siam Steel Mill Services ü  Toshiba Carrier
ü Asian Maruishi ü  YAMATO Polymer (Thailand)
ü Alji NYK Logistic (Thailand) ü  Tanaka Rei (Thailand)
ü Pioneer Ayutthaya ü  บจ.มัตสึโมโตะ โคซัน(ไทยแลนด์)
ü Waste Management Siam ü  Maptaphut HPPO Manufacturing
ü Air International Terminal Systems ü  โรงพยาบาลเพื่อนสัตว์เลี้ยงศรีราชา
ü Thai Poly Acetyl ü  Easy Buy Public Company
ü Johnson Control & Summit Interior ü  ไอแอม แกลด อินทีเรีย ดีไซน์
ü Thai Poly Carbonate ü  โคเบียว (ไทยแลนด์)
ü KDI Service & Technology ü  ออยล์เลส (ประเทศไทย
ü J-TECKT Eastern Seaboard Rayong

ü Sharp Appliance (Thailand)

ü Hitachi Automotive Systems Korat

ü  อูซอง อิเลคโทรแมกกานิคส์ (ประเทศไทย)

ü  ARB Off Road Accessory

ü  Delta Electronic Public Bangpu