อาจารย์วิทยา  ธาตุบุรมย์ (Wittaya  Thatburom)

Consultant & Trainer

 • Business Development and Corporate Strategy
 • Human Resource and Organization Development (HROD)
 • Occupational Health & Safety and Environment (OHS&E)
 • ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS/TIS 18001, GMP/HACCP and Productivity Improvement

EDUCATION :

 • M.B.A. (Management)
  Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University
 • B.S. in Occupational Health & Safety
  Faculty of Public Health, Khonkaen University
 • Mini Master in Business Consultancy and Human Capital Development
  by Department of Industrial Promotion
 • Professional Coach Certification Program
  by Thailand Coaching Institute and Towards Mastery (approved by ICF)
 • Advanced Fire Fighting for Fire Fighting Team
  by Thai Fire & Rescue Training Academy, Thailand
 • IRCA Certified ISO 9001:2015 Lead Auditor (A17929)
  by the International Register of Certificated Auditors (IRCA)
 • IRCA Certified ISO 14001:2015 Lead Auditor (A18086)
  by the International Register of Certificated Auditors (IRCA)

WORK EXPERIENCE :

Jan. 2012 – Present : 

 • Independent Consultant & Trainer

Year 1995 – 2012 : 

 • Director of Business Development
  Unilife International Co., Ltd. (UNL)
 • Director, Corporate Strategy and Development
  Unilife International Co., Ltd. (UNL)
 • Department manager, Human Resource Management and General Administration (HR&Admin.)
  Thai Packaging and Printing Public Company Limited (TPP)
 • Department manager, Human Resource Management and General Administration (HR&Admin.)
  European Snack Food Co., Ltd.
 • Department manager, Human Resource Management and General Administration (HR&Admin.)
  Osotspa Holding Co., Ltd.
 • Section Manager, OH&EMR, Safety & Environment Group
  Summit Auto Seat Industry Co., Ltd.
 • Safety & Environment Supervisor, OH&EMR
  Modern Products Industry Co., Ltd.
 • Human Resource and Administration Supervisor
  and Safety Officer CP ALL Public Company Limited

CONSULTING EXPERIENCE :

Process / Standard 

 • Business Development (BSC&KPI)
 • HRM&HRD system
 • Safety and Environment

Client List 

 • Hi-Tech Elastomers Co., Ltd.
 • Sheng tai Brassware (Thailand) Co., Ltd.
 • Sheng tai  Industrial (Thailand) Co., Ltd.
 • Pan Home Solution Co., Ltd.
 • Pure foods Co., Ltd.
 • STP Training and Consultant Co., Ltd.
 • Calsonic Kansei (Thailand) Co., Ltd.
 • Mitsubishi Turbocharger Asia Co.,Ltd.

Process / Standard

 • ISO 9001 (Quality Management System)
 • ISO 14001 (Environmental Management System)
 • DOCUMENT CONTROL and RISK-BASED THINKING

Client List

 • STP Training and Consultant Co., Ltd.
 • Hi-Tech Elastomers Co., Ltd.
 • Sheng tai Brassware (Thailand) Co., Ltd.
 • Sheng tai  Industrial (Thailand) Co., Ltd.
 • Brave Engineering Ltd.
 • Thai Chemical Corporation Ltd.
 • Etc.

TRAINING COURSE / หลักสูตรอบรมที่ถนัดและเชี่ยวชาญ :

Management and HRM&HRD
Training Course

 • การบริหารผลการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ และ Balanced Scorecard  Strategic Performance Management and Balanced Scorecard   4 วัน
 • ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน สมัยใหม่ Modern Performance System 2 วัน
 • การกำหนดตัวชี้วัดผลงาน และนำไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ KPIs Setting and Effective Action Plan 1 วัน
 • การขับเคลื่อนสมรรถนะ มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ขององค์กร  Competency Based Management 1 วัน
 • การบริหารและการจัดทำงบประมาณเพื่อควบคุมทางการเงิน Effective Budgeting plan 1 วัน
 • เทคนิคการบริหารคนสำหรับหัวหน้างาน  HR for Non-HR 1 วัน
 • กฎหมายแรงงาน สำหรับผู้บริหาร และหัวหน้างาน Labor law for Executives and Supervisors1 วัน
 • เทคนิคในการพัฒนา Job Descriptionให้ตรงกับตำแหน่งงาน Smart Job Description 1 วัน
 • การสอนงาน การมอบหมายและติดตามงาน เพื่อให้ได้ผลงาน OJT – On the Job Training 1 วัน

Occupational Health & Safety and Environment (OS&E)
Training Course

 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร  (ตามกฎหมาย)
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน  (ตามกฎหมาย)
 • คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  (ตามกฎหมาย)
 • ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยและการบริหารความปลอดภัยสมัยใหม่ (Modern Safety Management) 1 วัน
 • การใช KPI (Key Performance Indicators) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย 1 วัน
 • เทคนิคและวิธีการเขียนแผนงาน การตรวจความปลอดภัย และการจัดทำคูมือและข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน 1 วัน
 • การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 1 วัน
 • เทคนิคการสอบสวน การวิเคราะห์และการรายงานอุบัติเหตุอย่างมืออาชีพ 1 วัน
 • การวิเคราะห์ งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis) 1 วัน
 • การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยวิธีการฝึกหยั่งรูอันตราย (KYT) 1 วัน
 • การจัดการพฤติกรรมด้านความปลอดภัย(Behavior Based Safety ; BBS) 1 วัน
 • ภาวะผู้นำ สำหรับ จป.ระดับต่างๆ (Leadership for safety officer) 1 วัน
 • การสอนงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Coaching) 1 วัน
 • การใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE) 1 วัน
 • การสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัย 1 วัน
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานงาน (JSA and SSOP) 1 วัน
 • หลักการจัดทำแผนและการป้องกันระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวง 1 วัน
 • ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ 1 วัน
 • กลยุทธ์การบริหารผู้รับเหมา (คูธุรกิจ) ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 1 วัน
 • การบริการจัดการความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 1 วัน
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบ Lock Out / Tag Out 1 วัน
 • 5 ส เพื่อความปลอดภัยและเพิ่มผลผลิต 1 วัน

ISO 9001, ISO 14001 , OHSAS/TIS 18001, GMP/HACCP and Productivity Improvement
Training Course

 • ข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้ 1 วัน
 • การตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 2 วัน
 • การปรับเปลี่ยนเข้าสู่มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 1 วัน
 • การควบคุมเอกสารในระบบการจัดการ (Document Control) 1 วัน
 • กลยุทธ์ และดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานสำหรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 1 วัน
 • การกำหนด Competency ในมาตรฐาน ISO 9001 1 วัน
 • การสร้างจิตสำนึกด้านคุณภาพ ISO 9001 : 2015 1 วัน
 • Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง 1 วัน
 • ข้อกำหนด ISO 14001:2015 และการประยุกต์ใช้ 1 วัน
 • การดำเนินงานระบบมาตรฐาน ISO 14001: 2015 1 วัน
 • การตรวจประเมินภายในระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015 2 วัน
 • การชี้บ่งและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 1 วัน
 • ระบบการจัดการความปลอดภัย OHSAS 18001 /มอก 18001
 • การตรวจประเมินภายในระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001
 • เทคนิคการประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหาร 1 วัน
 • การตรวจติดตามภายใน GMP/HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและ Food Safety Audit Technique 1 วัน
 • การประยุกต์ใช้ระบบ GMP/HACCP สำหรับผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ 1 วัน