อาจารย์พลกฤต โสลาพากุล

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาการจัดการ
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 9001 : 2015 Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร Lead/Auditor ISO 14001:2015  Certificated by IRCA
 • ประกาศนียบัตร การพัฒนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Organization Development รุ่นที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( จำนวน 8 วัน)
 • การสร้างและพัฒนาที่ปรึกษาเชิงธุรกิจ กิจกรรมการพัฒนาที่ปรึกษาด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ (Shindan) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ( 90 ชั่วโมง)

ประวัติการทำงานปัจจุบัน

 • วิทยากร และที่ปรึกษาธุรกิจด้านการพัฒนาองค์กร
 • ที่ปรึกษาบัญชี-การเงิน และระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001&14001
 • ที่ปรึกษาธุรกิจโครงการ RISMEP ประจำศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ชลบุรี
 • ที่ปรึกษาด้านบัญชี และภาษีอากร บริษัท ศุภทัศนา จำกัด (ปัจจุบัน)
 • ที่ปรึกษาด้านพัฒนาองค์กร บริษัท สิริมาตาคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (ปัจจุบัน)

 

 

 

ประวัติงานที่ปรึกษา และบรรยายงานระบบ ISO 9001:2015,ISO 14001 : 2015

 • บริษัท ทองถวิล บริการ จำกัด ระบบ ISO14001
 • บริษัท ศุภทัศนา ขนส่ง จำกัด ระบบ ISO 9001
 • บริษัท โสภาพันธ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จากัด (กำลังดำเนินการวางระบบ ISO 9001)

ประวัติการทำงานที่ผ่านมา

 • ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประวัติการฝึกอบรม

 • เสริมทักษะที่ปรึกษา ภายใต้การกำกับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การจัดทำมาตรฐานฮาลาล กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การจัดทำมาตรฐาน 5 ส   สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
 • การจัดการความปลอดด้านวิศวกรรม สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยจังหวัดระยอง
 • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับหัวหน้างาน (NPC Safety บริษัทในกลุ่ม ปตท.)
 • INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด
 • INTERNAL AUDIT OF INTEGRATED MANAGEMENT 9001,14001 บริษัท ไอเทป จำกัด
 • ISO9001:2008:2008 Quality Management System มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • การคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
 • พรบ.อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 7
 • การอบรม E-Service สำนักงานประกันสังคมระยอง สำนักงานประกันสังคม
 • การจัดทำบัญชีของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และปัญหาภาษีอากรพร้อมสิทธิประโยชน์ กรมส่งเสริม BOI
 • การบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ 36 ชั่วโมง สถาบันฝึกอบรมการบัญชีภาษีอากรภาคปฏิบัติ Creative Accounting Academy
 • สารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานที่ปรึกษา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • โอกาสงานที่ปรึกษาในฐานะโค้ช กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • การยื่นลดหย่อนภาษี 200% ตาม พรบ.พัฒนาฝีมือแรงงาน” ไม่รู้ไม่ได้” บริษัท สมาร์ทเทรนนิ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
 • Certify HRM for non HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

 

 

 • CERTIFY LABOR LAWS FOR EXECUTIVE AND HR สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
 • TRAIN THE TRAINERS บริษัท พีเพิ่ล ไดนามิค จำกัด
 • ก้าวทันมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ประสบการณ์งานสอนและงานวิทยากร

 • เคล็ดไม่ (ลับ) สู่การเป็นผู้นำที่ทรงประสิทธิภาพ
 • การพัฒนาทักษะหัวหน้างานเชิงรุก
 • ผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Leadership)
 • กลยุทธ์การบริหารต้นทุน ( Strategic Cost Management)
 • หลักสูตร การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 • หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
 • คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
 • เทคนิคการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่หน้างาน (Problem Solving and Data Analysis)
 • เทคนิคการติดตามหนี้และการบริหารลูกหนี้
 • เทคนิคการจัดการข้อผิดพลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหลัก HO REN SO
 • การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
 • การบริหารงานบุคคลที่หัวหน้างานควรรู้
 • การจัดทำ KPIs เพื่อวัดความสำเร็จในงาน
 • ภาษีเบื้องต้นที่ควรรู้ (Basic Tax Knowledge)
 • การสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ สู่งานสำเร็จ
 • เทคนิคการเจรจาต่อรองในการจัดซื้อ
 • การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ
 • การบริการสู่ความเป็นเลิศ (Service to Excellence)
 • Finance for Non-Finance
 • เทคนิคการจัดทำเอกสารตามข้อกำหนด ISO 9001:2015
 • เทคนิคการจัดทำเอกสารตามข้อกำหนด ISO 14001:2015

 

 

 

 

หน่วยงานที่เคยเชิญไปบรรยาย

บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จํากัด (มหาชน)

บริษัท นิปปา (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ไดเซล เซฟตี้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท สหไพศาลอินดัสทรี จํากัด

บริษัท มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด

บริษัท สยามเครื่องชั่งและวิศวกรรม จำกัด

บริษัท พี พี ออนไทม์ จำกัด

บริษัท เค-99 พลาสเทค จํากัด

บริษัท เบเคอร์ ฮิวช์ส แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น

บริษัท Grolier International

โรงแรมมาเจสติก แกรนด์

การประปานครหลวง

วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

บุคลากรศาลแขวงดอนเมือง

สำนักงานคณะกรรมการศาลยุติธรรม

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จํากัด

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การรถไฟแห่งประเทศไทย

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด

บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ติ้ง จำกัด

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท จี้ เม่า รับเบอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

ฯลฯ