อาจารย์ปกาสิต อุณหสูต

การศึกษา :

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฏหมายแพ่งและอาญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรม :

 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จาก สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น (สสท)
 • หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ เพิ่มเติม 42 ชั่วโมง จาก สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานแห่งประเทศไทย

ปัจจุบันทำงาน :

 • ที่ปรึกษาด้านบริหารงานบุคคลและความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานของสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประสบการณ์การทำงาน : 

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ  

ตำแหน่ง  :

 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล, ผู้จัดการฝ่ายบุคคล  อาวุโส, เจ้าหน้าที่ความ  ปลอดภัยระดับวิชาชีพ

บริษัทที่เคยร่วมงาน   :

 • บ.ยูเนี่ยนอิโต๊ะแม่พิมพ์ จก.
 • บมจ.ยูเนี่ยนพลาสติก
 • บ. เอเชียการ์เม้นท์ จก
 • บมจ. ภัทราเซรามิค
 • บมจ. ภัทราพอร์ทเลน
 • บ.อุดรการ์เม้นท์ จก.
 • บ. วาย เอส เอส (ประเทศไทย) จก.
 • บ. มหาจักรออร์โตพาร์ท
 • กลุ่มบริษัทสมบรูณ์
 • โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
 • บ. ริเวอร์โปร์ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จก.

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน  :  

 • พ.ศ. 2531-2545

การบริหารงานทั่วไปและการจัดการ

ตำแหน่ง  : 

 • ผู้จัดการทั่วไป, ผู้จัดการฝ่ายจัดการ,ผู้จัดการกลุ่มบริษัท

บริษัทที่เคยร่วมงาน  :  

 • บมจ.พฤกษาเรียวเอสเตท (โรงงานผลิต Precast)
 • บมจ. ศรีไทยธนะออร์โตพาร์ท
 • กลุ่มบริษัทตะล่อมสิน
 • บมจ.ยูเนี่ยนพลาสติก (ในกลุ่มสหยูเนี่ยน)

ช่วงเวลาที่ปฎิบัติงาน  : 

 • พ.ศ 2546-2548, พ.ศ. 2550-2558

การบริหารองค์กร

ตำแหน่ง  :

 • กรรมการผู้จัดการ

บริษัทที่เคยร่วมงาน  :

 • บ. พี.เอส. คอนซัลแทนต์ (ประเทศไทย) จก.

ช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน  :

 • พ.ศ 2548-2550