อาจารย์ทิพวรรณ เลิศอรรถกรกิจ

ประวัติส่วนตัว

 • อายุ   40 ปี
 • วันเดือนปี เกิด  5 กันยายน  2520
 • สัญชาติ/เชื้อชาติ ไทย
 • ศาสนา  พุทธ
 • สถานะ   โสด

ประวัติการศึกษา

 •  มิ.ย. 2555-ปัจจุบัน   ม.อัสสัมชัญ  ปริญญาเอก  คณะบริหารธุรกิจ/การตลาด
 • ต.ค. 2546-ส.ค. 2548  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ปริญญาโท  คณะบริหารธุรกิจ (English Program) / การตลาด
 • มิ.ย. 2546-มี.ค. 2548  ม. รามคำแหง  ปริญญาตรี  คณะมนุษย์ศาสตร์ / สื่อสารมวลชน
 • มิ.ย. 2537-มี.ค. 2543  ม.อัสสัมชัญ  ปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประสบการณ์การทำงาน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

 • ก.พ. 2556-ปัจจุบัน

ชื่อบริษัท

 • บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด

ตำแหน่ง

 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ความรับผิดชอบ

 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด สินค้าและบริหารแบรนด์

เริ่มต้น-สิ้นสุด

 • ม.ค. 2555-ม.ค. 2556

ชื่อบริษัท

 • บริษัท เซ็มกรีต (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่ง

 • ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด

ความรับผิดชอบ

 • บริหารงานขายและการตลาด

เริ่มต้น-สิ้นสุด

 • ก.ค. 2553-มิ.ย 2554

ชื่อบริษัท

 • บริษัท ยูนิท้อป (1988) จำกัด

ตำแหน่ง

 • ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ความรับผิดชอบ

 • วางแผนกลยุทธ์การตลาดและช่องทางการขาย

เริ่มต้น-สิ้นสุด

 • ก.ค. 2550-มิ.ย 2553

ชื่อบริษัท

 • บริษัท พาเรกซ์เดพโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่ง

 • พนักงานฝ่ายการตลาดอวุโส

ความรับผิดชอบ

 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด และสินค้า

เริ่มต้น-สิ้นสุด

 • ต.ค. 2548-ต.ค 2549

ชื่อบริษัท

 • บริษัท แอคคิวเรียลตี้ จำกัด

ตำแหน่ง

 • พนักงานฝ่ายการตลาด

ความรับผิดชอบ

 • วางแผนกลยุทธ์การตลาด สื่อออนไลนด์ พัฒนาเว็บไซต์

เริ่มต้น-สิ้นสุด

 • ก.ค. 2550-มิ.ย 2553

ชื่อบริษัท

 • บริษัท แมกซ์แวลู เทคโนโลยี จำกัด

ตำแหน่ง

 • พนักงานฝ่ายขายและฝ่ายไอที

ความรับผิดชอบ

 • ขายสินค้าในออฟฟิศ ออกบูธ พัฒนาเว็บไซต์และออกแบบกราฟฟิค

ประสบการณ์การสอน

เริ่มต้น-สิ้นสุด

 • ม.ค. 2556-พ.ค. 2556

ชื่อองค์กร

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำแหน่ง

 • อาจารย์สอน (part-time)

วิชา

 • การจัดการองค์การสำหรับเจ้าของธุรกิจ Organization Management for Entrepreneurs

เริ่มต้น-สิ้นสุด

 • ส.ค. 2555-ธ.ค. 2556

ชื่อองค์กร

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ตำแหน่ง

 • อาจารย์สอน (part-time)

วิชา

 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจ Technology Applications for Business

เริ่มต้น-สิ้นสุด

 • ส.ค. 2555-มิ.ย. 2556

ชื่อองค์กร

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตำแหน่ง

 • วิทยากรรับเชิญ

วิชา

 • โครงการแผนธุรกิจสำหรับ SME วิชาแผนการเงิน

งานวิจัย

 • Tippawan Lertatthakornkit and Prasongsukarn Kriengsin. “The Effect of Six Segment Message Strategy Wheel on Stage of Change in Social Marketing”, APHEIT INTERNATIONAL JOURNAL, Vol. 3 No. 1 January-June 2014.
 • Tippawan Lertatthakornkit. “The effect of persuasive messages and behavioral factors on behavioral intention in social marketing campaign: A study using New Ecological Paradigm (NEP) as the moderator variable”, Assumption University, Dissertation Proposal 2017.

กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

 • ผู้นำอาสาสมัครกรีนพีซ (Greenpeace Volunteer Leaders), ก.ค. 2560-ปัจจุบัน

การฝึกอบรม

 • ENABLE DIGITAL TRANSFORMATION – THINK PLATFORM “creating a successful platform, บจก.ทู ทรี เปอร์สเปกทีฟ, 3 พ.ย. 2560
 • ISO 9001:2015 : requirements, BSI group, 25 ต.ค. 2560
 • จป.บริหาร รุ่น 1869, บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด, 24-25 ก.ค. 2560
 • การปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ, บริษัท พี.เอ็ม.ซี. อคาเดมิค กรุ๊ป จำกัด, 30 มิ.ย. 2560
 • ศิลปะนักขายมืออาชีพ, In-house training, 1 ก.ย. 2559
 • Leadership Development Program, DDI, 27-28 พ.ค. 2559
 • ปลุกใจสู่เป้าหมายยอดขายในฝัน, In-house training, 27 ส.ค. 2558
 • Sales Promotion Technique, Marketing Association of Thailand (MAT), 25-26 ส.ค. 2551
 • Business Continuity Management, AcInfo Consultant, 1-2 ธ.ค. 2549