pin อบรมฟรี เปลี่ยนวิธีคิดสู่ความสำเร็จ Think & Do

Think and Do(คิดและทำ) รุ่นที่ 25
24 – 25 มี.ค. 61
สถานที่ busakorn village อ.วังม่วง จ.สระบุรี

#สิ่งที่ได้รับจากการอบรมสัมมนา
– เป็นคอร์สที่ปูพื้นฐานความคิดในทุกๆด้าน
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงาน เรื่องครอบครัว
เรื่องของการใช้เงิน และที่สำคัญเรื่องของการใช้เวลาในแต่ละวัน

– พนักงาน
ตั้งใจทำงาน ขยัน แต่ชีวิตยังไม่ก้าวหน้า…..ทำอย่างไร?
ทำงานประจำก็สามารถร่ำรวยได้…..ทำอย่างไร?
อยากทำงานให้มีความสุขทุกวัน…..ทำอย่างไร?
อยากได้เงินเดือนที่สูงขึ้นให้เร็วที่สุด…..ทำอย่างไร?
อยากรายได้ดีเหมือน sale แต่ไม่กล้า…..ทำอย่างไร?

– ผู้บริหาร
การเป็นหัวหน้างานที่ดี…..ทำอย่างไร?
อยากให้ลูกน้องสามัคคีกัน…..ทำอย่างไร?
อยากให้ลูกน้องทำงานเต็มประสิทธิภาพ…..ทำอยางไร?

– ส่วนตัวและครอบครัว
วิธีแก้ปมในอดีตและป้องกันไม่ให้เกิดปมในอนาคต…..ทำอย่างไร?
ทำงานมาตั้งนาน แต่ไม่มีเงินเก็บ…..ทำอย่างไร?
อยากมีชีวิตคู่ที่ไม่ต้องทะเลาะกัน…..ทำอย่างไร?

– เตรียมตัวเพื่อหางานที่ดี
จะทำอย่างไรให้ได้งาน
จะเลือกงานที่ใช่ หรืองานที่ชอบ
อยากได้งานที่ชอบ ต้องทำอยางไร

สถานที่ Busakorn Village อ.วังม่วง จ.สระบุรี
Id line : @thinkanddo

Spread the love