Marketing Analysis หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์ทางการตลาด

09:00 น.-16:00 น.
16พ.ค. 2561

** Registration 8.00 น.

” การวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด เครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถใช้ได้จริง ”

 

หลักสูตรนี้ท่านจะเรียนรู้เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการตลาด เพื่อเข้าใจถึงความเชื่อมโยงในการวิเคราะห์ทางการตลาด รู้จักการวิเคราะห์โมเดลกลยุทธ์ทางการตลาด ตลอดจนเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาด และ Action Plan พร้อมทั้ง Workshop กรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและสามารถนำไปปรับใช้ได้จริง

การวางกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อใช้ในการตัดสินใจ โดยการวิเคราะห์ที่ดีนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ และมีหลักการที่น่าเชื่อถือได้ ซึ่งในปัจจุบันได้มีการนำเสนอแนวคิด และเครื่องมือทางการตลาดที่หลายหลากเพื่อให้นักการตลาดเลือกใช้ อย่าไรก็ตามสิ่งที่ท้าทายคือควรเลือกใช้เครื่องมือใดจากเครื่องมือที่มากมายเหล่านั้น และควรจะประยุกต์ใช้อย่างไรจึงจะถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อการทำการตลาดในการทำงานจริง “หลักสูตรการวิเคราะห์ทางการตลาด” จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำเสนอแนวคิด และเครื่องมือในการวิเคราะห์การตลาดหลัก ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นที่การเข้าใจและการเรียนรู้ในเชิงลึก เพื่อให้ผู้อบรม “รู้จริง” ดังนั้น จะเลือกแนวคิดและเครื่องมือทางการตลาดเพียงไม่กี่ชิ้นเท่านั้น แต่เป็นเครื่องมือที่ที่สำคัญที่นักการตลาดควรทราบ โดยเน้นที่การเจาะลึกถึงแนวทางการวิเคราะห์และการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างความชำนาญและทักษะในการวางแผนการตลาดและเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

 

Marketing Analysis

หลักสูตรฝึกอบรม : การวิเคราะห์ทางการตลาด

Key Contents 

          1 ภาพรวมระบบการตลาด เพื่อเข้าใจในความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์ทางการตลาดที่นำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด

2 Marketing Strategies Model Analysis
Holistic Marketing Mode
Business Model Analysis
Strategic Canvas Model

3 Marketing Analysis Tools
Trade Area Analysis
Role of Product in Retail Business
Competitive role and strategies Analysis

4 Marketing Analysis : Action Plan Level
Sale to Profit Ratio
Social Engagement Analysis
Advertising Analysis
Sale Promotion Analysis
ROI Analysis

5 Workshop : Marketing Analysis In action

Key Benefits 

1. เข้าใจมุมมองในการวิเคราะห์ทางการตลาดในแต่ละแบบ
2. เข้าใจเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการตลาดประเภทต่าง ๆ
3. สามารถนำเครื่องมือในการวิเคราะห์ทางการตลาดไปปรับใช้งานได้จริง
4. การปรับเปลี่ยนมุมมองใหม่ในการทำการวิเคราะห์การตลาด

Training Fee 

การชำระค่าธรรมเนียม

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%
ค่าธรรมเนียมสมาชิก (หักส่วนลด 10% แล้ว) 5,310.00 5,681.70 159.30
ค่าธรรมเนียมปกติ 5,900.00 6,313.00 177.00

ชำระโดยสั่งจ่ายเช็ค / แคชเชียร์เช็ค ขีดคร่อม
สั่งจ่ายในนาม บริษัท ศูนย์พัฒนากลยุทธ์ทางธุรกิจ จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539066692
เลขที่ 1755 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด ( มหาชน ) สาขาศรีวราทาวน์อินทาวน์ บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 609-2-01313-6
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) สาขาสี่แยกศรีวรา บัญชีออมทรัพย์
เลขที่ 140-2-12879-3

** หมายเหตุ หากต้องการยกเลิกหลักสูตรต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน มิฉะนั้นท่านต้องชำระค่าใช้จ่ายร้อยละ 30

สถานที่จัดงาน @ โรงแรม สวิสโซเทล เลอคองคอร์ด (รัชดาภิเษก)

Spread the love