Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่ รุ่นที่ 14 (HR Aspects for New HR)

October 19

เรียนรู้งาน HR สำหรับนัก HR มือใหม่ รุ่นที่ 14 (HR Aspects for New HR)

หลักสูตรที่สรุปขอบข่ายงานสำคัญของ hr มาให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจงานด้านบุคลากรมากยิ่งขึ้น ภายในเวลาเพียยง 2 วันที่จะทำให้ท่านเปลี่ยนเป็น hr มืออาชีพ!

== อบรมในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 19-20 ตุลาคม 2561 (หลักสูตร 2 วัน) สถานที่โรงแรม Prime Central Station Bangkok – หัวลำโพง ==

หัวข้อการเรียนรู้ :

วันที่ 1 : วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 (เวลา 09.00-16.00 น.) วิทยากร อ.ชัชวาลอรวงศ์ศุภทัต

+ การบริหารกำลังคนและการสรรหาเชิงรุก
> พื้นฐานการวางแผนอัตรากำลังคน (Workforce Planning)
> พื้นฐานเรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังคน (Workforce Analysis)
> กระบวนการสรรหา/คัดเลือกเชิงรุก

+ เทคนิคการสัมภาษณ์พนักงานให้ได้อย่างมืออาชีพ
> รูปแบบของการสัมภาาณ์และการตั้งคำถามสัมภาษณ์
> เทคนิคในการแบ่งเวลาสัมภาษณ์
> เทคนิคการสัมภาษณ์ที่ช่วยให้ได้คนที่ “ใช่” อย่างได้ผล
> แนวทางที่ช่วยให้สัมภาษณ์และคัดเลือกคนที่ “ใช่” อย่างได้ผล

+ การบริหารผลการปฏิบัติงาน
> พื้นฐานเรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงาน
> แนวทางการประเมินผลงานเพื่อให้สะท้อนถึงผลงาน/พฤติกรรม
> การบริหารผลงานกับการบริหารค่าตอบแทน และ Forced Raking

+ Competency กับงาน HR
> ความหมายของ Competency
> คุณค่าของ Competency กับระบบงานทรัพยากรบุคคล
> ประเภทและการแบ่งระดับ Competency
> ขอบข่ายของ Competency ในการนำไปใช้งานบริหารพัฒนาบุคลากร

วันที่ 2 : วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 (เวลา 09.00-16.00 น.) วิทยากร อ.อดิศร ใจบุญ

+ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
> ขอบข่ายของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
> การบริหารงานฝึกอบรมอย่างมืออาชีพ
> การติดตามผลการฝึกอบรมเพื่อไม่ให้เทรนแล้ว “นิ่ง”
> ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Talent Management
> ความเข้าใจพื้นฐานเรื่อง Career Magement

+ การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
> หน้าที่งานของการบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน
> การประเมินค่างานและโครงสร้างเงินเดือน
> การปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัสที่อิงกับผลงาน
> การสำรวจเงินเดือน ค่าจ้างและสวัสดิการประจำปี กับการนำมาใช้งานบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน

+ ถาม-ตอบ กฎหมายแรงงานพื้นฐาน
> ข้อพิพาทแรงงานที่พบได้บ่อย และแนวทางการรับมือที่ได้ผลจริง
> เทคนิคการดำเนินการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์
> ตัวอย่างการดำเนินการทางวินัยกับพนักงาน

………………………………………………

วิธีการเรียนรู้ :
– บรรยายอย่างย่อและซักถาม
– อภิปรายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์
– ฝึกปฏิบัติพร้อมคำแนะนำ

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม :
– เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคล
– ผู้จัดการทุกสายงาน
– หัวหน้างานทุกสายงาน
– เจ้าของธุรกิจขนาด SME และผู้สนใจทั่วไป

วิทยากร :
อ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแหล่ง

อ.อดิศร ใจบุญ
วิทยากรด้านการพัฒนาบุคลากรที่มีประสบการณ์ในองค์กรธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักองค์กรให้กับพนักงาน

ค่าบริการอบรม 6,900.-บาท/ท่าน (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7,383.-บาท นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% ชำระยอด 7,176.-บาท)
ฟรี!!! หนังสือ “สัมภาษณ์ด้วย BBI/CBI ให้ทรงประสิทธิผล” ทุกท่านที่เข้าอบรม

วันที่

10/19/2018

ราคา

6900

Details

Date:
October 19
Event Category:

Details

Date:
October 19
Event Category: